Konferencija za medije SDA

press26

Konferencija za medije SDA

 


SDA izražava zabrinutost zbog upornog insistiranja SDP-a na izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima sa ciljem da se policija stavi pod punu političku kontrolu. Ukoliko ovakve izmjene budu usvojene, to bi značilo odustajanje i negiranje svih dosadašnjih reformi, te uspostavu političke kontrole u procesu imenovanja i razrješenja policijskih dužnosnika, što znači i politički nadzor nad sveukupnim operativnim radom policije.

Možete pretpostaviti šta će se desiti u procesu imenovanja i razrješenja policijskih funkcionera kada se stvori druga /drugačija politička većina.

SDA je podržala do sada provedene reforme policijskih struktura i nikada nije vršila politički utjecaj na procese imenovanja i razrješenja. Sama činjenica da je savjetnik predsjednika SDP-a Zlatko Miletić 8 (osam) godina (dva mandata) bio direktor Federalne uprave policije dovoljno govori o principijelnom stavu SDA. Isti slučaj je i sa Predragom Kurtešom koji je, iako član SDP-a, bez ikakvog političkog utjecaja obavljao funkciju šefa kriminalističke službe u MUP-u Kantona Sarajevo. Slično je bilo i kod imenovanja policijskih komesara u kantonima, gdje su uvažavana mišljenja i stavovi EUPM-a i OHR-a, a konačnu odluku donosili Nezavisni odbori, na čiji sastav su presudno utjecale međunarodne organizacije.

Smatramo da nije dobro za ukupne odnose u Koaliciji, što je, po pitanju ovako važnog Zakona, koji nije predmet programske osnove za rad Koalicije, došlo do preglasavanja SDA.

SDA je u potpunosti opredijeljena provođenju političkog dogovora od 28. decembra 2011. godine. Podržavamo odluke Parlamentarne skupštine i Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tražimo da, shodno tome Ministarstvo finansija i trezora BiH utvrdi tačne podatke o izvršenju budžeta za 2011. godinu, što predstavlja Budžet za 2011. godine kao i osnovu za Odluku o privremenom finansiranju za I kvartal 2012. godine.

U istom cilju podržaćemo prijedloge Zakona o popisu stanovništva i sistemu državne pomoći.

Smatramo da bi lideri 6 (šest) političkih stranaka trebali održati poseban sastanak na temu provođenja presude Suda za ljudska prava u Strazburu (Sejdić-Finci).

Pozivamo Radio-televiziju Federacije BiH, kao javni servis da objektivno i profesionalno informiše javnost. Nezadovoljni smo, između ostalog pristrasnim i tendecioznim izvještavanjima o aktivnostima SDA, a posebno iskrivljavanju političkih stavova SDA po pitanju nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH. Napominjemo da je dužnost i obaveza Federalne televizije da bude u službi svih njenih građana, a ne samo jedne političke partije, u ovom slučaju SDP-a, te pojedinačnih i grupnih interesa.

Najznačajnije aktivnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja u 2011. godini:

– Priprema i izrada prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc”,

– Prednacrt Prostornog plana Federacije BiH, upućen u parlamentarnu proceduru,

– „Regulacioni plan historijskog gradskog jezgra Mostara”,

– U završnoj fazi izrade „Regulacioni plan historijskog gradskog jezgra Počitelja”, kao i Prostorni plan područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une”,

– Osim prostornih planova, Ministarstvo je u okviru svojih nadležnosti, a u cilju poboljšanja poslovnog okruženja pristupilo izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH,

– Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

– Izrada i donošenje seta pravilnika iz protivpožarne zaštite koji su proizašli iz Zakona o zaštiti od požara, a odnose se na ovo Ministarstvo,

– Prijedlog Zakona o koncesijama,

– Zakon o komori arhitekata i inženjera Federacije BiH, koji kao i Zakon o koncesijama nije bio planiran u Programu rada za 2011.godinu.

Na Konferenciji za medije govorio je član Predsjedništva SDA/zamjenik premijera i federalni ministar prostornog uređenja mr.sci. Desnica Radivojević.

sda.ba