Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 34. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

klub vijecnika2

Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 34. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla održao je sastanak na kojem se razgovaralo o predstojećoj sjednici Vijeća koja će biti održana u četvrtak 29. septembra u 9,30h u sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Vijećnici su razmotrili dnevni red i usaglasili svoja zaduženja.

1vijece32
Dnevni red tridesetčetvrte redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla :

– Usvajanje Zapisnika sa 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 24.06.2011. godine i 33.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 13.07.2011.godine.

1. VIJEĆNIĆKA PITANJA

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) ODLUKE O USPOSTAVLJANJU TREZORA U OPĆINI TUZLA

b) ODLUKE O USPOSTAVLJANJU REGISTRA BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE TUZLA

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA U POVODU OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA U HISTORIJI TUZLE

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ODLUKE O ORGANIZOVANJU I FUNKCIONISANJU ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 2011.- 2015. GODINE

b) ODLUKE O NAČINU I PROCEDURI AŽURIRANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

6) RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA :

a) Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina, broj: – 01/07-31-4579/09 ( Općina Tuzla i Kompanija Milojević Gilje-Gas d.o.o. Ljeljenča-Bijeljina, lokacija KO Plane)

b) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj: – 01/08-31-5876/10-I (Avdić Sulejman, lokacija KO Tuzla III)

c) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na građevinskom zemljištu, broj:

– 01/07-31-2950/10 (Josić I.Ivo, lokacija KO Solina)

– 01/08-31-2868/11 (Lukavica H.Fahrudin, lokacija KO Gornja Tuzla)

– 01/07-31-1542/10 (Pejić F.Mato, lokacija KO Solina)

– 01/08-31-4857/11(Mustafić H.Muhamed, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-1240/11 ( Hukić F.Ferid, lokacija KO Tuzla IV)

– 01/08-31-9676/10 (Bilandžija J.Zoran, lokacija KO Tuzla IV)

d) Dopunsko Rješenje o utvrđivanju prava korištenja, uz naknadu, radi građenja na građevinskom zemljištu, broj: 01/07-31-3872/08-II ( ZU Poliklinika Azapagić Tuzla, lokacija KO Tuzla IV)

e) Rješenje o ukidanju zajedničkog prava vlasništva na bivšem kmetskom selištu, broj:

-01/08-31-1025/11 (Pejić M.Nikola, lokacija KO Husino)

-01/08-31-7068/11 (Đojić N.Mijo, lokacija KO Grabovica)

f) Rješenje o poništavanju Rješenje Općinskog vijeća Tuzla od 24.06.2011.godine,

broj -01/08-31-5133/11 (Tomić Finka rođ.Đojić, lokacija KO Grabovica)

g) Rješenje o poništavanju Rješenja Općinskog vijeća Tuzla od 27.10.201.godine

broj – 01/07-31-2003/10 ( JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“, izgradnja i punjenje odlagališta šljake i pepela Jezero II)

h) Rješenje o prihvatanju ponude za preuzimanje u posjed neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj: – 01/07-31-5355/03 (Suljić Kadrija-Ramon Š.Toni i dr. , lokacija KO Tuzla II)

i) Zaključak Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta Općinskog vijeća Tuzla o utvrđivanju najpovoljnije ponude za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju Kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „ C“ ( C1,C2,C3 i C4) u naselju Stupine u Tuzli, broj: 01-31-6318/11 od 13.07.2011.godine

7) RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE ZA PERIOD 01.01. DO 30.06.2011.GODINE

8) RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2010. GODINU:

a) JU „ Dom mladih „ Tuzla

9) RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRVOSTEPENE KOMISIJE ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BRANILAČKE POPULACIJE ZA 2010. GODINU

10) RAZMATRANJE I USVAJANJE INFORMACIJE PROVOĐENJA PROGRAMA O POSTAVLJANJU STANICA ZA MONITORING SLIJEGANJA (GPS) METODOM

11) RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU PRISTUPNIH MREŽA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

12) RAZMATRANJE INFORMACIJE O OPREMANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

13) RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA ZA RAZDOBLJE JANUAR-DECEMBAR 2010.GODINE

14) RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA – IZVJEŠTAJ O RADU BIROA ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLA ZA 2010. GODINU

15) RAZMATRANJE INFORMACIJE O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA U ZGRADAMA SA PRIJEDLOGOM MJERA

16) RAZMATRANJE INFORMACIJE O SNABDIJEVANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM PODRUČJA OPĆINE TUZLA

17) RAZRJEŠENJA I IZBORI :

a) U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA

b) U KOMISIJAMA OPĆINSKOG VIJEĆA

18) RASPRAVA NACRTA :

a) ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU NA PODRUČJU TK-a

b) ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

19) RAZMATRANJE INFORMACIJE O ZAHTJEVIMA GRAĐANA NASELJA PLANE U MZ ŠIĆKI BROD UZ INFORMACIJU O REALIZACIJI PROJEKATA U MZ BUKINJE

20) TEKUĆA PITANJA:

a) Obavještenje Službe za prostorno uređenje o proceduri donošenja Izmjena urbanističkog projekta prostorne cjeline „ Kazan mahala „ u Tuzli (Urbanistička osnova) 

b) Urgencija za realizaciju vijećnićkih zaključaka i inicijativa

c) Inicijativa Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a i Službi za inspekcijske poslove za poduzimanje mjera na uklanjanju ambrozije

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla