Klub vijećnika SDA Tuzla održao sastanak

klub2012003

Klub vijećnika SDA Tuzla održao sastanak

 

klub2012004
U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je Klub vijećnika SDA Tuzla održao sastanak. Razmotren je dnevni red 39. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za utorak 28. februar 2012. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h

 

DNEVNI RED :

– Usvajanje Zapisnika sa tridesetosme redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 31.01.2012. godine

1.VIJEĆNIĆKA PITANJA
2.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O ORGANIZOVANJU I FUNKCIONISANJU ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA
3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE REGULACIONOG PLANA PODRUČJE ” STUPINE – UŠĆE” – PROSTOR POSLOVNO STAMBENE ZONE ” STUPINE” U TUZLI
4.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA (Projekat izgradnje sistema vodosnabdijevanja II visinske zone dijela naselja ” Kozlovac II” u Tuzli)
5.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOORDINACIJSKE RADNE GRUPE ZA IZRADU I DONOŠENJE PROPISA O PRETPOSTAVKAMA, NAČELIMA I NAČINU IZRADE PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE TUZLA
6.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP ” KOMUNALAC” D.O.O. TUZLA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENA ODVOZA SANITARNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
7.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:
a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj:
– 01/08-31-537/12 (Simić Spasoje, lokacija KO Slavinovići)
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/08-31-4984/11 (Šaćiri A.Nedžbedin, lokacija KO Tuzla IV)
– 01/07-31-4533/09 (Trinaestić R.Vinko, lokacija KO Plane)
c) Rješenje o prihvatanju Ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog  građevinskog zemljišta, broj :
–  01/08-31-10082 /11 (Žunić E.Mirsada, Džambić E.Meliha, Handžić E.Zlata, Arnautović Mirza i drugi, lokacija KO Tuzla I)
d) Rješenje o odbijanju kao neosnovanog zahtjeva za utvrđivanje prava korištenja
na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/08-31-3368/10 (Rahmanović F.Fahira, lokacija KO Tuzla IV)
e) Zaključak o odbacivanju kao nepotpunog zahtjeva za preuzimanje neizgrađenog  gradskog građevinskog zemljišta, broj :
– 01/08-31-11105/11 (Horozić Esad, lokacija KO Plane)
– 01/08-31-11911/11 (Mujezinović M.Merima, lokacija KO Kiseljak)
f) Zaključak o ne prihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj:
– 01/08-31-7202/11 (Brković Refik, Brković Muhamed, Atić Mehmed i Atić Vedret, lokacija KO Slavinovići)
– 01/08-31-11034/11 (Mandžukić S.Vehid, lokacija KO Gornja Tuzla)
– 01/08-31-11040/11 (Mandžukić S.Omer, lokacija KO Gornja Tuzla)
– 01/08-31-11691/11 (Hodžić A.Hana, lokacija KO Tuzla IV)
g) Zaključak o ispravci Zaključka Općinskog vijeća Tuzla, broj:01/08-31-7203/2011 od 27.12.2011.godine, broj:
– 01/08-31-7203/11 (Ćatibušić Ulfeta, Šaćirović Faketa, Brković Muhamed, Atlić Muhamed i Atlić Vedret, lokacija KO Slavinovići)
8. RAZMATRANJE I DAVANJE SAGLASNOSTI NA:
a) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBI ZA UPRAVU, STRUČNIH I DRUGIH SLUŽBI OPĆINE TUZLA
b) PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNOJ ORGANIZACIJI OPĆINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA TUZLA
9. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O UPRAVNOM RJEŠAVANJU U SLUŽBAMA ZA UPRAVU OPĆINE TUZLA ZA 2011.GODINU
10. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENIH INSPEKCIJSKIM NADZORIMA U 2011.GODINI U SVIM OBLASTIMA IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKE  POSLOVE OPĆINE TUZLA
11. TEKUĆA PITANJA
a) Urgencija za realizaciju ranije usvojenih zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Tuzla

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla