Klub vijećnika SDA Tuzla održao sastanak

41vijece001

Klub vijećnika SDA Tuzla održao sastanak

U okviru priprema za narednu sjednicu Opštinskog vijeća Tuzla, Klub vijećnika SDA Tuzla je održao sastanak. Na sastanku je razmotren dnevni red 41. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za 26. april 2012. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

41vijece002
DNEVNI RED

-Usvajanje Zapisnika sa četrdesete redovne sjednice Opštinskog vijeća Tuzla, održane dana 28. 03. 2012. godine

I DIO – SVEČANI

1.RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE I POLAGANJE SVEČANE IZJAVE NOVOIZABRANOG VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU TUZLA

II DIO – RADNI

1.VIJEĆNIĆKA PITANJA

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2011. GODINE

b) IZVJEŠTAJA KORIŠTENJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2011. GODINE

c) ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE (REBALANS)

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE

a) PRIJEDLOGA REGULACIONOG PLANA KOMPLEKSA PROIZVODNO-PRERAĐIVAČKIH KAPACITETA ” ŠIĆI”

b) ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA KOMPLEKSA PROIZVODNO-PRERAĐIVAČKIH KAPACITETA ” ŠIĆI ” U TUZLI

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PROSTORA ZA MIRNO OKUPLJANJE

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA :

a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj :

– 01/08-31-11912/2011 ( Granić Samida, lokacija KO Pasci)

– 01/08-31-1953/12 – I ( Ibrišimović M.Meho, lokacija KO Slavinovići )

b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj :

– 01/08-31-10658/1 (Salihović H.Džemila i drugih, lokacija KO Tuzla I)

– 01/07-31-422/10 (Bosankić I.Senad, lokacija KO Tuzla IV)

– 01/08-31-7698/11 (Halilović M.Beriz, lokacija KO Tuzla II)

c) Rješenje o odbijanju zahtjeva za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu , broj :

– 01/08-31-1740/12 (Bošnjaković A.Goran, lokacija KO Husino)

d) Zaključak o ne prihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj :

– 01/08/31-10156/2011 (Karić Nedim i Tirić Sadeta, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08/31-10405/11 (Đulančić Ismeta, lokacija KO Tuzla II)

– 01/08-31-11125/2011 (Ljubojević Milica i drugi, lokacija KO Drežnik)

e) Zaključak o obustavi postupka za utvrđivanje prava korištenja na izgrađenom građevinskom zemljištu, broj:

– 01/08-31-3368/10 (Rahmanović F.Fahira, lokacija KO Tuzla IV)

f) Zaključak o obustavi postupka za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:

– 01/08-31-1977/12 ( Centar za djecu sa višestrukim smetnjama ” Koraci nade “, lokacija KO Tuzla I)

7. RAZMATRANJE I USVAJANJE RJEŠENJA O PRENOSU OVLAŠTENJA

8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE POMOĆI PRIPADNICIMA BRANILAČKE POPULACIJE SA PODRUČJA OPĆINE TUZLA

9. RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) INFORMACIJE O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2011. GODINU (PUTEVI, VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA, TOPLIFIKACIJA, JAVNA RASVJETA I PROJEKTI IZ DRUGIH OBLASTI)

b) PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 2012.-2016. GODINE

c) ODLUKE O NAČINU I PROCEDURI AŽURIRANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA TUZLA

a) JU Obdanište ” Naše dijete ” Tuzla

11. RAZMATRANJE KONAČNOG IZVJEŠTAJA O PROCJENI ŠTETE NASTALE OD PRIRODNE NESREĆE – VISOKI SNIJEG I SNIJEŽNI NANOSI U PERIODU OD 04.02. DO 23.02. 2012. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

12. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA SA PRIJEDLOGOM MJERA

13. TEKUĆA PITANJA :

a) Obavijest JKP ” Komunalac ” o razlozima prolongiranja izrade Izvještaja o radu i poslovanju za 2011. godinu

b) Obavijest JKP ” Komemorativni centar ” d.o.o. Tuzla o razlozima prolongiranja izrade Izvještaja o radu i poslovanju za 2011. godinu

c) Obavijest Službe za prostorno uređenje o razlozima prolongiranja rokova za izradu materijala ( Nacrt Urbanističkog projekta Tabašnice – Atik mahala u Tuzli )

d) Obavijest Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ o razlozima prolongiranja rokova za izradu materijala ( Odluka o držanju životinja u općini Tuzla)

e) Urgencija za realizaciju nerealiziranih i od strane Općinskog vijeća Tuzla usvojenih inicijativa

f) Inicijativa za rješavanje pitanja fekalnih voda u podrumu zgrade u ulici Armije BiH broj 32 i drugim zgradama u kojima postoje slični problemi

g) Urgencija za realizaciju projekta kanalizacione mreže i saniranje puta nakon izvršenih radova u ulici Vrapče

h) Urgencija za sanaciju oštećenja u ulici Meše Selimovića

i) Inicijativa za izmještanje autobuskog stajališta u MZ Solana, ulica Admira Dedića

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla