Klub vijećnika SDA Tuzla održao sastanak

klllubvijecnikaasda001

Klub vijećnika SDA Tuzla održao sastanak

 


DNEVNI RED

-Usvajanje Zapisnika sa tridesetdevete redovne sjednice Opštinskog vijeća Tuzla, održane dana 28. 02. 2012. godine
1.VIJEĆNIĆKA PITANJA
2.RAZMATRANJE I USVAJANJE KODEKSA PONAŠANJA VIJEĆNIKA
3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O ORGANIZOVANJU I FUNKCIONISANJU ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE ANEXA UGOVORA O REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA U VEZI SA POVJERAVANJEM NA UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE JAVNIH DOBARA
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE TUZLA
6.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:
a) Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz predhodne godine, broj:-01/08-31-____12
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu,prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
– 01/08-31-5249/11 (Kačar M.Fahrudin, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-7700/11 (Halilović M.Zemina, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-10830/ 11 (Imamović S.Fahrudin, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-9678/11 (Hrbatović M.Rahmo, lokacija KO Tuzla IV)
– 01/08-31-942/12 (Ibrahimović S.Zehra, lokacija KO Solina)
– 01/07-31-2474/09 (Berbić M.Sadik, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-7702/11 (Haskić R.Sabira, lokacija KO Tuzla III)
c) Rješenje o odbijanju zahtjeva za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :
– 01/08-31-6245/11 (Gavrić C.Petar, lokacija KO Simin Han)
d) Rješenje o ukidanju zajedničkog prava vlasništva na bivšem kmetskom selištu, broj:
– 01/08-31-6169/11 (Jokić B.Ivan, lokacija KO Plane)
e) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :
– 01/08-31-7112/11 (Delalić Mehmedalija, Džambić Senija, Jahić Nina i dr. loka. KO Tuzla III)
f) Zaključak o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća Tuzla, broj 01/07-31-2003/10 od 20.09.2011.godine
7.RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA REGULACIONOG PLANA POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE ” MLAKE – ŠIĆKI BROD” U TUZLI
8.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JAVNIH USTANOVA, ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA TUZLA
a) JU Dom penzionera Tuzla
b) JU Gradski stadion ” Tušanj” Tuzla
9.RAZMATRANJE INFORMACIJE O SOCIJALNOM STATUSU BRANILAČKE POPULACIJE I REALIZACIJI DOPUNSKIH PRAVA KORISNIKA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE SA PODRUČJA OPĆINE TUZLA, U SVJETLU VAŽEĆIH ZAKONSKIH PROPISA SA PRIJEDLOZIMA MJERA
10.RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI PROGRAMA RAZVOJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA ZA 2011. GODINU
11.RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA ZA 2011. GODINU
12.RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
13.TEKUĆA PITANJA:
a) Obavijest Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ o razlozima prolongiranja izrade Programa kapitalnih investicija za period 2012.-2017.po metodologiji GAP-a i Informacija o realizaciji kapitalnih projekata za 2011. godinu (putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti)
b) Obavijest Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja izrade Nacrta Regulacionog plana kompleksa proizvodno-prerađivačkih kapaciteta “Šići” u Tuzli
c) Inicijativa da se pristupi izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području općine Tuzla
d) Inicijativa za izmjenu Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOOBS)
e) Inicijativa Direkciji cesta Federacije BiH i Direkciji cesta TK za obilježavanje horizontalnom i vertikalnom signalizacijom pješačkih prelaza (MZ Ši Selo) na južnoj magistrali između naselja Stupine, Zlokovac i Ši Selo (općina Tuzla)
f) Inicijativa Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ za rješavanje problema oborinskih voda u naselju Vrapče
g) Urgencija za realizaciju nerealiziranih zaključaka Općinskog vijeća Tuzla
h) Inicijativa za hitno saniranje oštećenja (udarnih rupa) na saobraćajnicama na području općine Tuzla (Direkcija cesta Federacije BiH, Direkcija cesta TK i Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ)
i) Urgencija Parlamentu i Vladi Federacije BiH za donošenje Zakona o uspostavljanju grada Tuzle, a na osnovu Odluke o proglašenju Grada Tuzle od 30.01.2007.godine

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla