Klub vijećnika SDA održao sastanak

klub6004

Klub vijećnika SDA održao sastanak

 

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 6. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za četvrtak 25.april 2013. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

 

klub6008
DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa pete redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 27.03.2013. godine

1.VIJEĆNIČKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01.DO 31.12.2012. GODINE

b) IZVJEŠTAJA KORIŠTENJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE ” STUPINE” U TUZLI

b) ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE ” STUPINE” U TUZLI

c) ODLUKE O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE ” STUPINE” U TUZLI

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Odluka o izmjenjenoj granici katastarskih općina Tuzla II i Tuzla III, broj:

– 01/08-31-___/13

b) Odluka o dopuni Odluke o dobru u općoj upotrebi, broj:

– 01/08-31-____/13 (JU Panonica” d.o.o.Tuzla)

c) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti,broj:

– 01/08-31-1942/13 (Dropić R.Alen, lokacija KO Bukinje)

d) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj :

– 01/08-31-6810/12 (Bektić H.Alma, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-1112/13 (Delić K.Edin, lokacija KO Tuzla II)

– 01/08-31-5753/12 (Halilović R.Semina, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-5354/12 (Karabegović R.Ena, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-5355/12 (Ponjavić R.Subhija, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-2453/13 (Nuhbegović J.Sabina, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-3130/12 (Kovčić O.Sadik, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-2873/12 (” Bingo” d.o.o.Tuzla, lokacija KO Tuzla IV i KO Tuzla I)

– 01/08-31-8033/12 (Bijedić H.Adnan, lokacija KO Tuzla I)

e) Rješenje o odbijanju zahtjeva za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj:

-01/08-31-1612/13 (“Livnica čelika” d.o.o.Tuzla, lokacija KO Tuzla IV)

f) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:

-01/08-31-304/13 (Fazlić Alija udova Hazima, lokacija KO Tuzla I)

– 01/08-31-1109/13 (Petrović K.Ljiljana i Avdić S.Sanja, lokacija KO Tuzla I)

g) Zaključak o obustavljanju postupka po zahtjevu-ponudi za otkup suvlasničkog/sukorisničkog dijela nekretnine, broj:

– 01/08-31-2536/13 (Huremović B.Fadila, lokacija KO Tuzla IV)

h) Zaključak o obustavljanju postupka po zahtjevu za dodjelu/prodaju građevinskog zemljišta, broj:

– 01/08-31-1669/12 (d.o.o. ” Luk” Sarajevo, lokacija KO Husino i KO Plane)

i) Zaključak o odbacivanju zahtjeva za utvrđivanje prava korištenja i prava vlasništva na izgrađenom zemljištu kao nepotpun, broj:

– 01/08-31-7460/12 (Osmanović H.Fikret, lokacija KO Tuzla IV)

6.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZMJENU GRANICA KATASTARSKIH OPĆINA U OPĆINI TUZLA ( Tuzla I i Tuzla III)

b) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZMJENU GRANICA KATASTARSKIH OPĆINA U OPĆINI TUZLA ( Tuzla I i Tuzla IV)

c) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZMJENU GRANICA KATASTARSKIH OPĆINA U OPĆINI TUZLA ( Tuzla I Husino)

d) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZMJENU GRANICA KATASTARSKIH OPĆINA U OPĆINI TUZLA ( Tuzla IV i Husino)

klub6005
7. RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) INFORMACIJE O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2012. GODINU

( putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti)

b) PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 2013.- 2017. GODINA

c) ODLUKE O NAČINU I PROCEDURI AŽURIRANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

8. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2012. GODINU:

a) JKP ” Saobraćaj i komunikacije” Tuzla

b) JP RPC Tuzla – Inkubator ” Lipnica” d.o.o. Tuzla

9. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI PROGRAMA RAZVOJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA U 2012. GODINI

10. TEKUĆA PITANJA

a) Obavještenje JKP ” Komemorativni centar” d.o.o.Tuzla o prolongiranju izrade izvještaja o poslovanju za 2012. godinu

b) Obavještenje JKP ” Komunalac” Tuzla o prolongiranju izrade izvještaja o poslovanju za 2012. godinu

c) Inicijativa za pokretanje postupka za zaštitu prava na lokalnu samoupravu pred Ustavnim sudom FBiH u odnosu na Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju TK uz zahtjev Općinskom pravobranilaštvu i Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti za analizu inicijative i izradu odgovarajućeg teksta zahtjeva za narednu sjednicu OV Tuzla)

d) Urgencija Vladi Federacije BiH, Ministarstvu saobraćaja i Direkciji cesta Federacije BiH, Vladi Tuzlanskog kantona, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK i Direkciji cesta TK za saniranje udarnih oštećenja na saobraćajnicama na području općine Tuzla

e) Inicijativa građana mjesne zajednice Mramor Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ-ca i Koordinacijskoj radnoj grupi za GAP projekat od 10.04.2013. godine

Napomena:

– Ako materijal prođe potrebnu proceduru pred Klubovima vijećnika i pred Komisijom za izbor i imenovanja, predložit će se dopuna Dnevnog reda tačkom pod nazivom : Izbori predsjednika i članova Savjeta u mjesnim zajednicama na području općine Tuzla

Služba za odnose s javnošcu OO SDA Tuzla