Klub vijećnika SDA održao sastanak

5klub004

Klub vijećnika SDA održao sastanak

 

 

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 5. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za srijedu 27.mart 2013. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

5klub001

DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa četvrte redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 27.02.2013. godine

1.VIJEĆNIČKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2913. GODINE

b) ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA 2013. GODINU

c) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA UŠTEDA U OPĆINI TUZLA

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) REGULACIONOG PLANA POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE ” POLJANA” U TUZLI

b) ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE ” POLJANA ” U TUZLI

c) ODLUKE O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE ” POLJANA ” U TUZLI

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PLAĆAMA UPOSLENIKA OPĆINSKIH ORGANA TUZLA

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine, broj -01/08-31-__/13

b) Rješenje o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na osnovu javnog poziva, broj: -01/08-31-925/13 (RTV BiH (BHRT) SARAJEVO, lokacija KO Tuzla III)

c) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj :

-01/08-31-8133/12 ( Šetro S.Mirsad, lokacija KO Tuzla IV)

d) Rješenje o davanju saglasnosti za otuđenje nedovršenog individualnog stambenog objekta sa zemljištem pod objektom i zemljištem koje služi za redovnu upotrebu objekta, broj:

– 01/08-31-2026/13 (Trakilović V.Zoran, lokacija KO Simin Han)

e) Zaključak o odbacivanju preuranjenog zahtjeva za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj :

– 01/08-31-44/13 (Hercegovac A.Hariz, lokacija KO Tuzla III)

6.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA TUZLA:

– JU ” Gradski stadion Tušanj” Tuzla

7.RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA ZA 2012. GODINU

8.RAZMATRANJE INFORMACIJE O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA U ZGRADAMA SA PRIJEDLOGOM MJERA

9.RAZMATRANJE INFORMACIJE KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE a) O KVALITETU VODE U JEZERU ” MODRAC”, POSEBNO SA ASPEKTA KOLIČINE AMONIJAKA, ŽELJEZA, ALUMINIJA I DRUGIH METALA, KOJI POTENCIJALNO MOGU UGROZITI ŽIVOTE I ZDRAVLJE STANOVNIKA TUZLE I TUZLANSKOG KANTONA

b) O TOME DA LI JE IZ PRODAJNIH OBJEKATA U TUZLI POVUČENO IZ PRODAJE MLIJEKO, ZA KOJE JE LABORATORIJA DGS BiH UTVRDILA POSTOJANJE KANCEROGENIH SUPSTANCI I ČIJI JE UVOZ ZABRANJEN

10.RASPRAVA O NACRTU:

a) ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA PREMA RO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

b) ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA

11.IZBORI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA

12.TEKUĆA PITANJA:

a) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja izrade Regulacionog plana gradskog groblja ” Drežnik” u Tuzli

b) Obavještenje Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti o razlozima prolongiranja izrade Informacije o realizaciji projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje

c) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica o razlozima prolongiranja izrade Informacije o realizaciji kapitalnih projekata za 2012. godinu (putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti)

d) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica o razlozima prolongiranja izrade Informacije o zbrinjavanju pasa lutalica na području općine Tuzla

e) Inicijativa za izmjenu člana 81. i drugih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97 od 25.11.1997. godine) na način da liječenje radnika u zdravstvenoj ustanovi ne plaća poslodavac, već da se troškovi podmire iz sredstava zdravstvenog osiguranja ili na drugi način

5klub003
Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla