Klub vijećnika SDA održao prošireni sastanak

vijecniciklub001

Klub vijećnika SDA održao prošireni sastanak

vijecniciklub003
U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan prošireni sastanak Kluba vijećnika SDA sa članovima Izvršnog odbora SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 35. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za 31.oktobar 2011. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

vijecniciklub002

DNEVNI RED:
– Usvajanje Zapisnika sa 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 29.09.2011.godine.

I DIO SJEDNICE – SVEČANI
1. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA MANDANTNO – IMUNITETSKE KOMISIJE I POLAGANJE SVEČANE IZJAVE NOVOIZABRANOG VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU TUZLA.

II DIO – RADNI
1. VIJEĆNIĆKA PITANJA
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA:
a) BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2012.GODINE
b) ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA 2012. GODINU

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA:
a) REGULACIONOG PLANA KOMPLEKSA PROIZVODNO – PRERAĐIVAČKIH KAPACITETA „ ŠIĆI”
b) ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA KOMPLEKSA PROIZVODNO – PRERAĐIVAČKIH KAPACITETA „ ŠIĆI”

4. RAZMATRANJE I DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI OPĆINSKIH ORGANA UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI OPĆINE TUZLA
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO – PRAVNIH AKATA:
a) Odluka o davanju na korištenje objekta Centra za uzbunjivanje u ulici Muharema Merdžića u Tuzli ( tzv. Pašagina vila ) JKP „ Saobraćaj i komunikacije Tuzla” d.o.o. Tuzla ( Općina Tuzla, lokacija KO Tuzla III)
b) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj:
– 01/08-31-8531/11 ( Bečić Abdulkadir, lokacija KO Tuzla IV)
– 01/08-31-6282/11 ( Isić Osman, lokacija KO Tuzla IV)
– 01/08-31-8585/11-I ( „ Servo-mobil” doo Tuzla, lokacija KO Tuzla IV)
– 01/07-31-9961/10-II ( Okanović Sulejman, lokacija KO Plane)

c) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta radi građenja na građevinskom zemljištu , broj:
– 01/07-31-8905/09 ( Slabić S. Džemila, KO Solina)
d) Rješenje o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na osnovu Javnog konkursa, broj:
– 01/08-31-9919/11 ( „ Tehnograd doo Tuzla, „ Lucijana „ d.o.o. Lukavac i „ Dženeks” d.o.o. Lukavac, KO Tuzla II )
e) Rješenje o dopuni i djelimičnoj izmjeni Rješenja Općinskog vijeća Tuzla o utvrđivanju uz naknadu prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta radi građenja, broj:
– 01/07-31-5876/10-II (Avdić M. Sulejman, lokacija KO Tuzla III)
f) Rješenje o davanju saglasnosti za otuđenje nedovršene zgrade, broj:
– 01/08-31-3659/11 ( Berbić K. Sedef, lokacija KO Slavinovići )
g) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj:
– 01/08-31-3011/11 ( Šehović M. Amar, lokacija KO Tuzla II)
– 01/08-31-7180/11 ( Bilalović Begzada, lokacija KO Tuzla III)
h) Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahtjeva za utvrđivanje prava korištenja na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj :
– 01/08-31-7157/11 ( Halilović A. Ferid lokacija KO Tuzla III)
i) Zaključak o ne prihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj :
– 01/08-31-2300/11 ( Krešić Ljuba i drugi, lokacija KO Tuzla IV)
– 01/08-31-10255/11 ( Aljić O. Rasim, lokacija KO Kiseljak)
– 01/08-31-5918/11 ( Petković Luka, lokacija KO Solina )
– 01/08-31-756511 ( „ Tuzlaprevoz” d.o.o. Tuzla, lokacija KO Tuzla IV)
– 01/08-31-1699/11 ( Ilić Zoran, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-6905/11 ( Hamzić S. Dino, lokacija KO Slavinovići)
– 01/08-31-5327/11 ( Džinić T. Delfa. Lokacija KO Bukinje)

6. RAZMATRANJE AKCIONOG PLANA MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA I PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA U OPĆINI TUZLA ZA 2011-2012
7. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI ODRŽAVANJA SPORTSKIH TERENA I OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA JU „ GRADSKI STADION TUŠANJ” TUZLA
8. RAZMATRANJE:
a) INFORMACIJE O PODRŠCI OPĆINE TUZLA AMATERSKOM I PROFESIONALNOM SPORTU
b) INFORMACIJE O PODRŠĆI OPĆINE TUZLA NEPROFITNIM/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
c) INFORMACIJE O PODRŠCI OPĆINE TUZLA INSTITUCIJAMA KULTURE I MANIFESTACIJAMA IZ OBLASTI KULTURE
9. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMATICI PASA LUTALICA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA, SA PRIJEDLOZIMA MJERA
10. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMATICI DEMINIRANJA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
11.RAZRJEŠENJA I IZBORI:
a) U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA
b) U KOMISIJAMA OPĆINSKOG VIJEĆA
12. RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
13. TEKUĆA PITANJA:
a) Inicijativa za asfaltiranje ulice Dragiše Trifkovića, MZ Stari grad
b) Inicijativa za asfaltiranje dijela puta u ulici Arifa Redžića ( Liješće) MZ Mramor
c) Inicijativa za postavljanje rasvjete u Selimovićima i Malkićima, MZ Mramor
d) Urgencija JKP „ Komunalac „ Tuzla i Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, da se u Program zimskog održavanja puteva ( čišćenje snijega ) ugrade novoizgrađeni lokalni putevi
e) Inicijativa prema Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i UO Zavod za urbanizam Tuzla za izradu idejnog projekta puta MZ Tušanj, kroz Rudnik soli
f) Inicijativa za dostavljanje informacije o stanju bezbjednosti na području općine Tuzla

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla