Klub vijećnika SDA održao prošireni sastanak

klllubvijecnikaasda001

Klub vijećnika SDA održao prošireni sastanakU okviru priprema za narednu sjednicu Opštinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Opštinskog odbora SDA Tuzla održan prošireni sastanak Kluba vijećnika SDA sa članovima Izvršnog odbora SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 37. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za 27.decembar 2011. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

                                                                               DNEVNI RED

-Usvajanje Zapisnika sa tridesetšeste redovne sjednice Opštinskog vijeća Tuzla, održane dana 29. 11. 2011. godine
1.VIJEĆNIĆKA PITANJA
2.RAZMATRANJE I USVAJANJE:
   a) ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPŠTINE TUZLA OD 01.01.-31.12.2011.GODINE
   b) ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TUZLA OD 01.01.-31.12.2012.GODINE
   c) ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPŠTINE TUZLA ZA 2012. GODINU
   d) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA UŠTEDA U OPŠTINI TUZLA
3.RAZMATRANJE I USVAJANJE:
   a) IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNIH POMOĆI PRIPADNICIMA BRANILAČKE POPULACIJE
   b) PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE POMOĆI PRIPADNICIMA BRANILAČKE POPULACIJE SA PODRUČJA OPŠTINE TUZLA
4.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
5.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:
  a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj:
      – 01/08-31-10686/11-I (JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, ZD Rudnici ” Kreka” d.o.o. Tuzla, lokacija KO Bukinje)
  b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta radi građenja na građevinskom zemljištu, broj:
    – 01/08-31-6282/11 (Isić A.Osman, lokacija KO Tuzla IV)
 c) Rješenje o davanju saglasnosti za otuđenje nedovršenog stambenog objekta, broj:
     – 01/08-31-10587/11 (Kunosić Sadina, lokacija KO Slavinovići)
 d) Rješenje o dopuni Rješenja Opštinskog vijeća Tuzla, broj 01/08-31-10033/10 od 27.01.2011.godine o utvrđivanju javnog interesa, broj:
    – 01/08-31-10033/10-I (JP Direkcija cesta FBiH Sarajevo, lokacija KO Bukinje)
e)  Zaključak o obustavljanju postupka za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:
   – 01/08-31-10365/11(Ahmetović H.Osman, lokacija KO Tuzla III)
f) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :
  – 01/08-31-7203/11(Ćatibušić U., Šaćirović F., Brković M., Atić M., Atić V., lokacija KO Slavinovići)
g) Zaključak o odbacivanju nepotpune ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta, broj:
  – 01/08-31-2796/11 (DOO “Bingo” Tuzla, lokacija KO Plane)
6.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZDAVANJU SREDSTAVA ZA RAD PARLAMENTARNIH GRUPA – KLUBOVA VIJEĆNIKA U OPŠTINSKOM VIJEĆU TUZLA
7. TEKUĆA PITANJA:
    a) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja roka izrade Informacije o stanju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa sa prijedlogom mjera na području opštine Tuzla, Informacije o dosadašnjem radu Centra za pružanje usluga građanima sa posebnim akcentom na zahtjeve za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i Informacije o aktivnostima Opštine Tuzla iz oblasti energetske efikasnosti.

klllubvijecnikasda005

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla