Klub vijecnika SDA održao sastanak

43klub

Klub vijecnika SDA održao sastanak

43klub1
 

 

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan  sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 43. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za 27.juni 2012. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa četrdesetdruge redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 31.05.2012. godine
1.VIJEĆNIĆKA PITANJA
2.RAZMATRANJE I USVAJANJE :
a) Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad javnom zdravstvenom ustanovom Dom zdravlja sa Poliklinikom ” Dr. Mustafa Šehović ” Tuzla
b) Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad javnom zdravstvenom ustanovom ” Gradske apoteke ” Tuzla
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone  ” Mlake Šićki Brod ” u Tuzli
b) Odluke o usvajanju Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone  ” Mlake Šićki Brod ”   u Tuzli
c) Odluke o provođenju Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone  ” Mlake Šićki Brod   u Tuzli
4. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata :
a) Odluka o odobravanju prodaje suvlasničkog dijela nekretnine, broj : 01/08-31-1949/12 (Kasumović A.Merim, lokacija KO Tuzla IV)
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
-01/08-31-4542/11 ( Berberović Š. Zejneba,lokacija KO Tuzla II )
c) Rješenje o ukidanju zajedničkog prava vlasništva na bivšem kmetskom selištu, broj :
01/08-31-2249/12 (Pelemiš V.Obrad, lokacija KO Simin Han)
d) Zaključak o ne prihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :
-01/08-31-3241/12 (Ikinić F.Fikret, Ismet,J.Fatima.M.Safeta,M.Ševala, lokacija KO        Gornja Tuzla)
e) Zaključak o odbacivanju, kao preuranjenog, zahtjeva za preuzimanje neizgrađenog       gradskog građevinskog zemljišta, broj :
01/08-31-4000/12 (Imamović B.Edisa, lokacija KO Pasci)
5.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2012. GODINU :
a) JP RPC Tuzla Inkubator ” Lipnica ” d.o.o.
b) JKP ” Pannonica” d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla
c) JKP ” Komemorativni centar ” d.o.o Tuzla
6. RAZMATRANJE INFORMACIJE O GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
7. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA U VEZI SA NAREDBOM OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA BANJA LUKA, SPECIJALNO TUŽILAŠTVO O NEPROVOĐENJU ISTRAGE PO KRIVIČNIM PRIJAVAMA BOSS – BOSANSKE STRANKE, OPĆINE TUZLA , GRADA SARAJEVA I FONDACIJE ISTINA PRAVDA POMIRENJE PROTIV MILORADA DODIKA
8. TEKUĆA PITANJA :
a) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja izrade Informacije o radu stanica za monitoring slijeganja / GPS metodom
b) Inicijativa za dostavljanje informacije o mogućnostima oslobađanja H.O. ” Nada ” Udruženje roditelja djece ovisnika o drogama od plaćanja zakupa prostorija u vlasništvu Općine Tuzla
c) Inicijativa za poduzimanje hitnih mjera na sanaciji problema uličnih poplava u naselju Borić, MZ Centar
d) Inicijativa za razmatranje mogućnosti rješavanja sanacije vodovodne mreže u naselju Slavinovići, ulica Majdan

Služba za odnose s javnošcu OO SDA Tuzla