Klub vijecnika SDA održao sastanak

klub3004

Klub vijecnika SDA održao sastanak

 

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan sastanak Kluba vijecnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 3. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za 31.januar 2013. godine u BKC-u Tuzla, sa pocetkom u 9:30h.

klub3007

DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa druge redovne sjednice Općinskog vijeca Tuzla, održane dana 27.12.2013. godine

1.VIJEĆNIČKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2013. GODINU

b) INFORMACIJE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2012. GODINU

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRISTUPANJU, IZRADI I DONOŠENJU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE TUZLA

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU VATROGASNE JEDINICE OPĆINE TUZLA

b) PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE TUZLA

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZOVANJU I FUNKCIONISANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA, OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA, U OPĆINI TUZLA

6.RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA:

a) IZMJENA REGULACIONOG PLANA PODRUČKA SLIJEGANJA TERENA U TUZLI – PROSTORNA CJELINA STARO GRADSKO PODRUČJE ” HENDEK-PAZAR” U TUZLI

b) ODLUKE O PROVOĐENJU IZMJENE REGULACIONOG PLANA PODRUČJA SLIJEGANJA U TUZLI-PROSTORNA CJELINA STARO GRADSKO PODRUČJE ” HENDEK – PAZAR” U TUZLI

7.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA STAMBENO-POSLOVNE ZONE PROSTORNE CJELINE ” AUTOCENTAR – TUZLA” U TUZLI

8.RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) ODLUKE O PROGLAŠENJU JAVNIH DOBARA:

– JKP ” Vodovod i kanalizacija” Tuzla

– JKP ” Komunalac” Tuzla

– JKP ” Komemorativni centar” d.o.o. Tuzla

– Tržnice – pijace ” d.o.o. Tuzla

b) ODLUKE U SVRHU IZVRŠENJA PRESUDA KANTONALNOG SUDA O PONIŠTENJU RANIJE IZVRŠENE PRIVATIZACIJE :

– JKP ” Vodovod i kanalizacija” Tuzla

– JKP ” Komunalac” Tuzla

– JKP ” Komemorativni centar” d.o.o. Tuzla

– Tržnice – pijace ” d.o.o. Tuzla

– Centralno grijanje dd Tuzla

9.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA RAD POLITIČKIH PARTIJA, KOALICIJA, LISTA NEZAVISNIH KANDIDATA I PARLAMENTARNIH GRUPA

10.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj:

-01/08-31-2873/12 (“BINGO” d.o.o. Tuzla, lokacija KO Tuzla IV)

-01/08-31-6177/12 (“LUK” d.o.o. Sarajevo, lokacija KO Plane)

b) Odluka o proglašavanju puta dobrom u općoj upotrebi, broj :

-01/08-31-___/13 (Fejzić Sadik, lokacija KO Plane)

c) Odluka o izmjenjenoj granici katastarskih općina Tuzla II i Slavinovići, broj:

-01/08-31-___/13 (KO Tuzla II i KO Slavinovići)

d) Rješenje o imenovanju Komisije za izmjenu granica katastarskih općina u Općini Tuzla, broj:

-01/08-31-___/13

e) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:

– 01/08-31-4562/12 (Semiz V.Marica, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-5780/12 (Aljić H.Izet, lokacija KO Solina)

– 01/07-31-6414/12 ( Mustafa N.Melika, lokacija KO Tuzla IV)

-01/08-31-3500/12 (Džafić Ahmed, lokacija KO Tuzla III)

f) Rješenje o odbijanju kao neosnovanog zahtjeva za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj :

-01/08-31-6481/12 (Vasilić S.Đorđija, lokacija KO Tuzla I)

g) Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahtjeva za preuzimanje iz posjeda neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, broj:

-01/08-31-7563/12 ( Bujakovič H.Mehmedalija)

h) Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahtjeva za promjenu statusa dijela parcele, broj:

-01/08-31-5482/12 (Karić M.Džemal, lokacija KO Tuzla)

i) Zaključak o obustavljanju postupka za otkup suvlasničnog/sukorisničkog dijela nekretnina, broj:

-01/08-31-8588/12 (Zulić A.Elvir, lokacija KO Tuzla III)

j) Zaključak o obustavljanju postupka za utvrđivanje prava korištenja na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj:

-01/08-31-172/11 (Tomas B.Ana, lokacija KO Bukinje)

k) Zaključak o neprihvatanju ponuda za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:

-01/08-31-3537/12 (Divković D.Dragica, KO Tuzla IV)

-01/08-31-6003/12 (Raičević Begšana r.Osmanović, lokacija KO Tuzla IV)

-01/08-31-5880/2012 (Miladinović M. Vračević S.Ivanković H., lokacija KO Tuzla III)

-01/08-31-6026/2012 (Draganović T.Neđo, lokacija KO Tuzla IV)

-01/07-31-6234/2012 (Partić H.Amela, Partić S.Hamza, lokacija KO Tuzla III)

11.TEKUĆA PITANJA


Služba za odnose s javnošcu OO SDA Tuzla