Iz medija : Intervju sa predsjednikom Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla Sabahudinom Imamovićem : „ Svi resursi u općini Tuzla se od strane SDP-a tretiraju kao stranački plijen

int1

Iz medija : Intervju sa predsjednikom Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla Sabahudinom Imamovićem : „ Svi resursi u općini Tuzla se od strane SDP-a tretiraju kao stranački plijen


Gospodine Imamoviću ako se osvrnemo na proteklu 2013. godinu, koje biste momente u radu Općinskog vijeća Tuzla istakli kao najznačajnije?

Od strane pozicije u Općinskom vijeću predvođene SDP-om, u toku 2013. godine je usvojeno nekoliko loših i problematičnih odluka u čijem donošenju SDA kao opozicija nije htjela učestvovati.
Početak 2013. obilježen je usvajanjem loše planiranog Budžeta za 2013. godinu koji Klub vijećnika SDA nije podržao jer smo smatrali da je Prijedlog Budžeta nerealan i preambiciozan te da će sigurno uslijediti rebalans, što se nažalost i dogodilo, tako da je na kraju godine Budžet koji je usvojen u iznosu od 54 miliona KM, nakon rebalansa iznosio nešto više od 43 miliona KM.
Ono što je obilježilo 2013. godinu jeste i implementacija izbornih rezultata u mjesnim zajednicama vezano za izbor članova i predsjednika Savjeta mjesnih zajednica. Tom prilikom, većina u Općinskom vijeću Tuzla predvođena SDP-om postupila je suprotno odredbama Statuta koje predviđaju da se Savjeti mjesnih zajednica formiraju u skladu sa izbornim rezultatom koji je politička stranka ostvarila na području te MZ. Zbog odstupanja od tih odredbi, SDA je zakinuta za određeni broj mjesta, dobila je mjesta u Savjetima MZ gdje nema izborni legitimitet, a uskraćena je tamo gdje tradicionalno ostvaruje dobar rezultat kao što su Mjesne zajednice Šićki Brod, Pasci, Kiseljak itd.
Takođe, u toku 2013. godine došlo je do povećanja cijena komunalnih usluga tj.povećanja cijene vode i odvoza smeća.
Odluka Nadzornog odbora Komunalca o povećanju cijene odvoza smeća ne samo da je dovela do povećanja cijene ove usluge i do 100% već sadrži u sebi i diskriminatorske odredbe jer predviđa da se građanima odvoz smeća naplaćuje po dva kriterija – broju članova i po kvadraturi stambenog prostora, što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača koji predviđa da se svim građanima usluga pruža pod jednakim uslovima. Klub vijećnika SDA Tuzla je predlagao da se cijena odvoza smeća vrati na razumnu mjeru i da se građanima omogući da sami izaberu opciju po kojoj će plaćati odvoz smeća. Na taj način bi se obezbijedio jedan pravedniji pristup i sigurno bi to pozitivno uticalo i na stepen naplativosti. Pored ovog poskupljenja, proteklu godinu je obilježilo i povećanje cijene vode za 10% koje je stupilo na snagu 1. januara ove godine.

Iz kojih razloga Klub vijećnika SDA Tuzla nije podržao Prijedlog Budžeta za 2014. godinu?

Budžet Općine Tuzla za 2014. godinu je manji za 12 miliona KM u odnosu na Budžet za 2013. godinu. Prvi put imamo deficit u iznosu od 1.400.000 KM u dijelu posebnog računa koji će se sanirati iz tekućih prihoda, sredstva za komunalnu infrastrukturu su takođe upolovljena, od nekad predviđenih 24 miliona KM to je sada 12 miliona KM. Dakle, radi se o jednom skromnom Budžetu koji neće zadovoljiti potrebe građana i općine za normalnim razvojem. SDA je uputila pet amandmana i oni su obuhvatili ukupno oko 200.000 KM. Pokušali smo da našim amandmanima ukažemo na određene potrebe i doprinesemo pravednijoj raspodjeli budžetskih sredstava. Nažalost, nijedan naš amandman nije prihvaćen. Zbog toga je Klub vijećnika SDA bio suzdržan prilikom usvajanja Budžeta.

int3
U jednim dnevnim novinama optuženi ste da ste putem amandmana tražili budžetski novac za pogrebno preduzeće Revda čiji ste direktor?

Nažalost među novinarima ima i onih koji se bave propagandom i pišu izmišljotine za potrebe svojih nalogodavaca. Radi se o amandmanu kojim smo tražili da se u okviru Budžeta formira novi ekonomski kod za izdvajanje sredstava u iznosu od 25.000 KM za potrebe održavanja mezarja/grobalja kojima upravljaju mjesne zajednice i koja su u vlasništvu Općine Tuzla. To imate i na našoj web stranici. Dakle, radi se o mezarjima/grobljima za čije održavanje je nadležna Općina Tuzla, a koja to ne čini. Pogrebno preduzeće Revda održava mezarja koja su u vlasništvu Medžlisa IZ Tuzla i sa navedenim mezarjima nema nikakve veze.

Stiče se ponekad utisak da je SDA jedina stvarna opozicija u Općinskom vijeću?

Drago mi je ako je javnost stekla takav utisak jer to znači da dobro radimo svoj posao. Međutim, moram naglasiti da Klub vijećnika SDA nije protiv svega što se nađe na dnevnom redu Općinskog vijeća. Nastojimo da djelujemo kao konstruktivna opozicija koja podržava sve ono što je korisno za građane Tuzle, ali i da ukažemo na sve negativne pojave koje karakterišu rad općinske administracije. Klub vijećnika SDA sprovodi politiku Općinskog odbora SDA Tuzla, a stavovi o svim važnijim pitanjima koja se nađu na dnevnom redu Vijeća zauzimaju se na osnovu političkih konsultacija sa predsjednikom OO SDA Tuzla i Izvršnim odborom, a u pripremama za sjednice stručnu pomoć nam pružaju i odgovarajući Savjeti OO SDA Tuzla. Obzirom da je komunalna problematika na ovom nivou vlasti u prvom planu, za kvalitetan rad Kluba vijećnika potrebno je više informacija sa terena. U tom pogledu mogu nam pomoći svi građani općine Tuzla kako bi putem inicijativa i vijećničkih pitanja ukazali na probleme u ovoj oblasti kojih je zaista puno. Što se tiče dosadašnjeg rada Kluba vijećnika, uputili smo više od četrdeset vijećničkih pitanja, a prihvaćeno je i desetak naših inicijativa tako da je naš Klub najaktivniji po ovom pitanju. Takođe, nastojimo da otvorimo, za ovu administraciju, neke osjetljive teme kao što je pitanje građenja u općini Tuzla suprotno usvojenim planskim dokumentima i urbanističkim standardima. Nervoza koju smo izazvali kod pojedinih nosilaca izvršne vlasti dokazuje da smo u pravu.

int2
U kakvom ambijentu protiče rad Općinskog vijeća?

Kao što znate u Tuzli je godinama na sceni modificiran jednopartijski sistem u kojem SDP ima ili apsolutnu većinu ili većinu obezbjeđuje pomoću koalicionih partnera. Većina u Općinskom vijeću Tuzla predvođena SDP-om je i u ovom mandatu nastavila sprovoditi politiku iz prethodnih mandata koja ima za cilj da Općinsko vijeće koje je inače najznačajniji organ lokalne samouprave potisne u drugi plan i pretvori ga u organ koji samo sprovodi odluke izvršne vlasti. Kroz izmjene i dopune Statuta općine usvojena je najlošija varijanta za organizaciju mjesnih zajednica jer se na taj način želi umrtviti mjesna samouprava i građanska inicijativa kako bi se lakše uspostavila politička kontrola pri odlučivanju i nad tokovima novca. Inače imamo najobimniju administraciju u BiH koja je neracionalno organizovana i javna preduzeća koja svoju poslovnu filozofiju zasnivaju na podizanju kredita i cijena komunalnih usluga. Svi resursi u općini se tretiraju kao stranački plijen, a neki državni službenici se ponašaju kao politički aktivisti. Ovaj ambijent karakteriše i ideološka isključivost, nedemokratičnost i jedan totalitarni duh koji se povremeno manifestuje kroz kršenje demokratskih principa stavljanjem političkih odluka ispred važećih propisa. Posljednji primjer takvog ponašanja je bilo imenovanje predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica.

Najlakše je kritikovati, šta SDA može ponuditi građanima Tuzle?

Pri ovom omjeru političkih snaga vrlo malo. U tuzlanskim prilikama SDA nije još uvijek prepoznata kao politički faktor koji je u stanju da donese neke značajnije pozitivne promjene. Naš cilj je da taj način percepcije promijenimo. Potrebno je odgojiti i novu generaciju političara za koje će politika biti prije svega briga o javnom interesu. Tuzla je i naš grad i želimo dati doprinos u njegovom razvoju,ali činjenica je da Tuzla zaslužuje boljeg domaćina. Postoji izreka da svaka vlast kvari, a apsolutna vlast, apsolutno kvari. Kao što sam već rekao, svim resursima Tuzle upravlja jedna okoštala interesna struktura koju niko ne kontroliše i koja će se prije ili kasnije morati demontirati. Gdje nema adekvatne kontrole imamo idealan ambijent za bujanje svih negativnih pojava kao što su nepotizam i korupcija. Nastojat ćemo da kroz rad Kluba vijećnika u Općinskom vijeću ukazujemo i borimo se protiv ovih negativnih pojava.

int4

Šta želite poručiti građanima u 2014. godini?

Vremena su teška, ali mislim da moramo imati više vjere u sebe i vjere da može biti bolje. Svako mora na najbolji način raditi svoj posao i na najbolji način preuzeti svoje životne uloge. Optimista sam jer vjerujem u snagu bosanskog čovjeka kojem nikada i nije bilo lako. Vjerujem da pojedinac ipak može učiniti puno, a dobro odgojena generacija može donijeti istinski preporod. Inače, najvažnije stvari se ne mogu kupiti kao što su: zdravlje, sreća, ljubav, prijateljstvo tako da građanima općine Tuzla želim da ih u 2014. prate ove stvari.

bportal.ba