Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada od 64.905,584,89 KM: Klub vijećnika SDA suzdržan prilikom glasanja

20180716 140003

Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada od 64.905,584,89 KM: Klub vijećnika SDA suzdržan prilikom glasanja


Na 28. sjednici Gradskog vijeća Tuzla vijećnici su, većinom glasova (19 ZA) i 7 suzdržanih (SDA, SBB i vijećnik Edim Kadić), usvojili Budžet Grada Tuzle za 2019. godinu u iznosu od 64.905,584,89 KM te Odluku o izvršenju Budžeta za 2019.godinu. U odnosu na Nacrt, gradski Budžet je uvećan za oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Vijećnici SDA su bili suzdržani prilikom glasanja.

Amadmani Kluba vijećnika SDA su odbijeni jer je za njih glasalo 7 vijećnika (SDA, SBB i vijećnik Edim Kadić), dok su svi drugi bili SUZDRŽANI.

„Budžet Grada Tuzle za 2019. godinu je nažalost u funkciji politike neravnomjernog razvoja koja se sprovodi u ovom gradu više decenija. Klub vijećnika SDA Tuzla je putem amandmana nastojao da ukaže neke potrebe i pokušao ukloniti određene nepravde koje se čine kroz Budžet. Ne ulaže se dovoljno u projekte koji odražavaju suštinske potrebe građana Tuzle kao što je vodosnabdijevanje, izgradnja puteva, rješavanje problema azila pasa, problema aerozagađenja, itd. Da bismo mogli pričati o čistom zraku, moramo preduzimati konkretne korake, a to je upravo ulaganje novca u prave projekte. Ovo neprihvatanje naših amandmana nije ništa novo jer do sada gradska vlast nije prihvatila niti jedan amandman od strane opozicije” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić.

 

AMANDMANI KLUBA VIJEĆNIKA SDA TUZLA :

I AMANDMAN

Predlažemo da se ekonomski kod 821 224-2- Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija daljinskog grijanja, poveća sa planiranih 2.100.000,00 KM na 2.500.000,00 KM, a da se potrebna sredstva osiguraju sa računa (Koda.) 722444 – Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrane.

II AMANDMAN

Predlažemo da se doda novi ekonomski kod i obezbijede sredstva za sufinansiranje troškova nabavke i ugradnje mjernih regulacionih stanica u iznosu od 250.000 KM, a da se potrebna sredstva osiguraju sa računa (Koda.) 722444 – Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrane.

III AMANDMAN

Predlažemo da se doda novi ekonomski kod i obezbijede sredstva za sufinansiranje troškova nabavke i ugradnje mjerne stanice za mjerenje kvalitete zraka u istočnom dijelu Grada Tuzla, područje MZ Brčanska Malta u iznosu od 50.000 KM, a da se potrebna sredstva osiguraju sa računa (Koda.) 722444 – Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrane.

IV AMANDMAN

Predlažemo da se doda novi ekonomski kod i obezbijede sredstva za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u iznosu od 50.000,00 konvertibilnih maraka. Sredstva bi se obezbjedila na način da se umanje planirana sredstva na ekonomskom kodu 613910 (kod funkcije 111) u iznosu od 10.000 KM, ekonomskom kodu 610.000 u iznosu od 20.000 KM, ekonomskom kodu 613991-2 u iznosu od 5.000 KM, ekonomskom kodu 614311-63 u iznosu od 5.000 KM, ekonomskom kodu 613991-9 u iznosu od 10.000 KM.

Na dnevnom redu ove sjednice Gradskog vijeća bilo je i razmatranje Nacrta Programa rada Vijeća za 2019. godinu, usvajanje Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2019. godinu, usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta, usvajanje Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nazivima ulica, trgova, mostova i parkova na području Grada Tuzla, Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o provedenom Javnom oglasu za izbor člana Gradske izborne komisije Tuzla i dr.

Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika SDA, za razrješenje Muhameda Sarajlića sa mjesta člana Savjeta MZ Simin Han i imenovanje Jasmina Hasanovića na tu dužnost.