Denis Zvizdić: U Vijeću ministara će biti kompetentne osobe spremne da rade časno i odgovorno

denis-zvizdic-400x189

Denis Zvizdić: U Vijeću ministara će biti kompetentne osobe spremne da rade časno i odgovorno

Dijeljenje


Da bi se krenulo u realizaciju reformi prethodno je potrebno postići stvarnu političku stabilnost u BiH koja je preduvjet izlaska iz trenutne integracijske, ekonomske i društvene stagnacije. BiH u naredne četiri godine može dobiti status zemlje kandidata za članstvo u EU, ističe u intervjuu za portal Vijesti.ba Denis Zvizdić, jedini kandidat za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

VIJESTI.BA: Sve su prilike da ćete biti novi predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Kakvi su planovi dok Vijeće ministara ne bude konstituirano i kada se može očekivati okončanje tog procesa?

ZVIZDIĆ: Procedura izbora predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH kao i Vijeća ministara BiH je propisana Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i prolazi kroz nekoliko proceduralno i vremenski jasno definiranih faza: Imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH od strane Predsjedništva BiH i odobravanja njegovog imenovanja od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i imenovanja ministara i njihovih zamjenika od strane predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i njihovog potvrđivanja u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Imajući u vidu potrebu što bržeg konstituiranja vlasti na svim, a posebno na državnom nivou, mislim da bi se kompletan proces imenovanja i stupanja na dužnost Vijeća ministara BiH mogao završiti do kraja januara, najkasnije u prvoj polovini februara naredne godine.

VIJESTI.BA: Mogu se pročitati analize da je SDA “podjeljena” nakon odluke da budete imenovani za mandatara za sastav Vijeća ministara. Koliko ima istine u takvim navodima?

ZVIZDIĆ: Neistinita i nedokaziva teorija o „podijeljenoj” SDA je prisutna u medijskom prostoru još od perioda stranačke konvencije da bi, u različitim formama i sa različitim intenzitetom, bila eksploatisana u toku izborne kampanje, a evo, vidimo da se ponavlja opet. Oni koji je propagiraju znaju da to naprosto nije istina, jer da jeste, SDA ne bi uspjela osvojiti više od 300 000 glasova, okupiti parlamentarne većine na svim nivoima, usvojiti strateške pravce mandatnog djelovanja itd.

Dakle, u SDA nema podjela ali ima demokratskog dijaloga i slobode mišljenja što je jedna od najvažnijih vrijednosti koje krase SDA. Naravno, kao i u drugim modernim evropskim strankama i u SDA se većinski usvojene odluke u potpunosti poštuju i disciplinovano provode. A odluka o mojoj kandidaturi za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH je usvojena nadmoćnom većinom bez ijednog glasa protiv.

VIJESTI.BA: Zastupničkom domu državnog Parlamenta ćete uskoro predstaviti plan za naredne četiri godine. Šta će vam biti prioriteti u radu, a šta moraju biti prioriteti rada Vijeća ministara BiH?

ZVIZDIĆ: Najvažniji prioriteti u radu Vijeća ministara BiH, kao i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini, trebaju biti prevladavanje predugo prisutnog zastoja u evropskim integracijskim procesima kao i ispunjavanje ekonomskih kriterija iz Kopenhagena, što bi u praksi značilo potpuno fokusiranje na ekonomske i socijalne reforme definirane u „Sporazumu za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (Compact for Growth), mjere za jačanje vladavine prava kao i mjere za jačanje funkcionalnosti i efikasnosti svih institucija koje su zadužene za realizaciju mjera i zadataka u skladu sa acquis communautaire i pomenutim Kopenhagenskim kriterijima.

Da bi se krenulo u realizaciju pomenutih reformi prethodno je potrebno postići stvarnu političku stabilnost u BiH koja je preduvjet izlaska iz trenutne integracijske, ekonomske i društvene stagnacije. U tom smislu bi prva i prava poruka istinske spremnosti političkih lidera u BiH za dinamično sprovođenje reformi u procesu evropskih integracija trebala biti politička izjava, odnosno „neopoziva pisana obaveza” koju trebaju potpisati članovi Predsjedništva BiH, kao i svi lideri parlamentarnih stranaka u BiH. Ta izjava treba biti usvojena u Parlamentu BiH, i u njoj će biti definisana i preuzeta dugoročna obaveza na provođenju reformi kojima bi se uspostavila institucionalna funkcionalnost svih organa uključenih u evropske integracijske procese, te inicirana izrada programa reformskih mjera.

Nakon potpisivanja ovakve obaveze, stupio bi na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To bi BiH omogućilo da krene u realizaciju definiranih obaveza. Naravno, unutar ovako postavljenih općih prioriteta postoji veliki broj strateških sektora u kojima BiH ima komparativne prednosti, kao što su: energetika, poljoprivreda, drvna industrija, okoliš, turizam itd.

VIJESTI.BA: Može li Vijeće ministara BiH, s vama na čelu i s kolegama iz stranaka koje čine većinu u Parlamentu BiH, zauzeti “autoritativniji” stav na bh. političkoj sceni nego li je to bio slučaj u proteklom mandatu?

ZVIZDIĆ: Prema do sada iskazanoj spremnosti koalicionih partnera na nivou BiH za ubrzano provođenje reformi, mislim da će Vijeće ministara BiH biti sastavljeno od kompetentnih osoba spremnih da svoj posao obavljaju časno i odgovorno. Da bi Vijeće ministara BiH bilo efikasno u svom radu, mora imati podršku oba doma Parlamenta BiH kao i političkih lidera, odnosno stranaka koje čine parlamentarnu većinu.

Opet se vraćamo na neophodnost našeg unutrašnjeg dogovora i postizanja minimalnog konsenzusa baziranog na međusobnom povjerenju. To bi omogućio da se zakoni i drugi akti koje predloži Vijeće ministara usvajaju u oba doma Parlamenta BiH bez bezrazložnih opstrukcija. Mislim da će usvajanje efikasnog mehanizma koordinacije kao instrumenta usaglašavanja zajedničkih stavova i pozicija biti istinska provjera koja će pokazati da li postoji politička volja da se pokrenu pozitivni procesi.

VIJESTI.BA: Aktuelni saziv VIjeća ministara nije u zakonskom roku kreirao nacrt budžeta BiH za narednu godinu, ali su donijeli odluku o privremenom finansiranju za period od januara do marta 2015. godine. Šta vidite kao razlog? Nerad i neozbiljnost ili nedostatak političke volje vlasti u prošlom mandatu?

ZVIZDIĆ: Nisam upućen u razloge zbog kojih nije izrađen Nacrt budžeta BiH za 2015 godinu, ali izrada i usvajanje budžeta je svakako zadatak novog Vijeća ministara BiH, novog sastava Predsjedništva BiH i Parlamenta BiH. Za očekivati je da se u budžetu za 2015 godnu, koji nije samo finansijski dokument nego i dokument koji sublimira i političke i ekonomske i društvene ciljeve i pravce djelovanja, nađu i neki novi projekti koji će biti kompatibilni sa provođenjem potrebnih reformi.

VIJESTI.BA: BiH je od EU dobila “novu šansu” kroz usvajanje novog pristupa na Vijeću EU. Mogu li naredne četiri godine donijeti pomak na putu BiH ka EU i je li realno predviđanje Mladena Ivanića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, da u naredne četiri godine BiH može dobiti kandidatski status?

ZVIZDIĆ: Mislim da naredne četiri godine mogu donijeti ozbiljan pomak na putu BiH prema EU i da je u tom smislu predviđanje gospodina Mladena Ivanića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH za brzo dobivanje kandidatskog statusa sasvim realno. Naime, nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a to bi se trebalo dogoditi u narednih par mjeseci, zadatak svih institucija u BiH će biti da pokrenemo efikasnu realizaciju ekonomskih, socijalnih i drugih mjera definiranih u inicijalnoj reformskoj agendi.

Nakon kredibilnog napretka u implementaciji agende, BiH bi bila pozvana da podnese Aplikaciju za članstvo, a poslije zadovoljavajuće realizacije definiranih mjera u oblasti ekonomije, vladavine prava i javne uprave, BiH bi mogla dobiti kandidatski status. To bi bio izuzetno važan iskorak na putu BIH prema članstvu u EU i svakako značajan podstrek i poziv svim dužnosnicima i institucijama u BiH da se nastavi rad na evropskoj agendi i ekonomskom jačanju BiH.

VIJESTI.BA: Sem pitanja integracija BiH, jedno od ključnih je i zaštita domaće proizvodnje. Mirko Šarović je u prošlom mandatu, prije nego je smijenjen s mjesta ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, pokazao da se može dosta toga uraditii po tom pitanju. Šta se na tom planu može očekivati od Vijeća ministara u naredne četiri godine?

ZVIZDIĆ: Potpun i detaljan odgovor na ovo pitanje bi zahtijevao puno prostora jer bi se morali analizirati brojni zakoni kao i obaveze iz međunarodnih sporazuma, poput Ugovora o CEFTA. Ono što će biti važno jeste uključivanje BiH u evropski ekonomski prostor, realizacija mjera za izgradnju funkcionalne tržišne ekonomije, izrada novih i dopuna postojećih zakona i stavljanje komparativnih prednosti BiH u funkciju njenog razvoja.

Zaštita domaće proizvodnje, u skladu sa potrebom njenog razvoja i međunarodnim obligacijama, će svakako biti u fokusu interesa Vijeća ministara BiH.

VIJESTI.BA: Na putu integracija ka EU bit će, sve su prilike, potrebno formirati nove institucije na državnom nivou. Očekujete li da će takvi procesi biti izvodljivi s Savezom za promjene kao partnerom iz RS?

ZVIZDIĆ: Savez za promjene je, zajedno sa SDA i DF, potpisnik „Programskih principa za djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatnom periodu 2014. – 2018. godina” koji predviđaju provođenje konkretnih reformi s ciljem stabilizacije i oporavka privrede, te poticanje investicija sa intenziviranjem zapošljavanja. Isto tako, Sporazum predviđa i usvajanje efikasnog mehanizma koordinacije evropskih obaveza u BiH. Ovo naravno podrazumijeva dogradnju postojeće i usvajanje nove zakonske regulative, pa moguće i novih institucija potrebnih za uspješan put BiH ka članstvu u EU.

Razgovarao: Kenan Ćosić

(Vijesti.ba)

sda.ba