Bukvarević prezentirao Informaciju o boračkoj populaciji Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

sbuk

Bukvarević prezentirao Informaciju o boračkoj populaciji Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH


Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Salko Bukvarević danas je na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH poslanicima prezentirao Informaciju i analizu stanja boračke populacije u Federaciji.

– Pored ukupno 126.929 korisnika koji ostvaruju svoja prava na osnovu pozitivnih zakonskih rješenja (47.965 ratni vojni invalidi, 39.613 porodica šehida i poginulih boraca, 4.951 dobitnika najvećih ratnih priznanja i 34.400 penzije po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju) direktnu pomoć putem transfera dobilo je oko 24.000 branilaca i članova njihovih porodica – naveo je Bukvarević.

Uz normativne aktivnosti u prošloj godini izvršeni su obračuni ličnih i porodičnih invalidnina za 87.578 korisnika u ukupnom iznosu od 281.642.660,31 KM, te obračuni za novčane naknade dobitnicima najvećih ratnih priznanja 4.951 korisnika u iznosu od 15.330.869,10 KM.

– Pomoć u liječenju boračkoj populaciji pružili smo za 3.820 boraca i članova njihovih porodica u iznosu od 1.950.000,00 KM – kazao je Bukvarević.

Dodaje je da je nabavka automobila za RVI 100 % prve grupe realizovana za 60 korisnika, što je iznosilo 1.491.000,00 KM.

Pripadnicima boračke populacije, konstatovao je, pomoć je pružena u zapošljavanju i samozapošljavanju kroz dva projekta, u okviru kojih je 1.200 000 KM izdvojeno za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca i 1.500.000 KM za zapošljavanje i samozapošljavanje putem boračkih zadruga i to 58 zadrugara, 45 zadruga i jedan združeni savez.

Naveo je da je za 1.396 boračkih porodica upućena pomoć za troškove dženaza i sahrana.

Putem Fondacije za pomoć pri stambenom zbrinjavanju boračke populacije direktno su 293 borca i članovi njihovih porodica dobili pomoć, što je iznosilo 675.000 KM, dok je 270.000 KM doznačeno fondacijama za pružanje pravne pomoći za 137 korisnika.

Na osnovu transfera za rješavanje statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica direktna pomoć uručena je za 17.913 boraca i članova njihovih porodica, a transfer je, kaže Bukvarević, planiran u visini od 7.000.000 KM za 2017. godinu, a u 2018. planirano je 9.000.000 KM.

U prošloj godini u okviru resornog ministarstva primljeno je 20 volontera za odradu pripavničkog staža iz branilačkih kategorija.

Ovom prilikom Bukvarević je kao prioritetne aktivnosti Ministarstva u tekućoj godini naveo redovan obračun invalidnina i naknada, što će se pratiti u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija.

U cilju poboljšanja statusa boraca najavio je izmjene i dopune Zakona o osnovnim pravima branilaca i članova njihovih porodica, a da će se reprezentativnost boračkih udruženja definisani donošenjem Prijedloga zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog interesa za FBiH.

Planirano je i formiranje interresorne grupe za izradu nacrta jedinstvenog zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i nastaviti s kontinuiranim aktivnostima na podršci kulture sjećanja na žrtve i događaje iz odbrane BiH.

– Također, nastavit ćemo s realizacijom sporazuma između Vlade FBiH i predstavnika boračkih saveza, uspostavom Jedinstvenog registra korisnika boračko invalidske zaštite i branilaca BiH, te završetkom druge faze revizije – poručio je Bukvarević na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, prenosi FENA.