Tupajić: Tražimo pismenu informaciju o utrošku novčanih sredstava ostvarenih radom TE Tuzla

Tupajić: Tražimo pismenu informaciju o utrošku novčanih sredstava ostvarenih radom TE Tuzla

Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić danas je ponovo na osnovu člana 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća  n/r predsjedavajuće uputio prijedlog da se u dnevni red za narednu sjednicu  koja će se održati 31.08.2020.godine uvrsti  tačka

pod nazivom

Informacija o utrošku novčanih sredstava koja su do sada uplaćena u Budžet Grada Tuzla, a ostvarenih na osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda od  rada termoelektrana (period 2015.godina- 01.06.2020. godina).

 

Obrazloženje:

Grad Tuzla u saradnji sa građanima treba poduzeti sve što je potrebno kako bi se zagađenje zraka u zimskom periodu svelo na minimum. Za tu namjenu u budžet našeg grada TE Tuzla uplaćuje u prosjeku oko 5.000.000 KM, što znači da je do sada u Budžet Grada Tuzla uplaćeno preko 27.000.000. KM.

Klub vijećnika SDA konstantno je upozoravao na nenamjensko trošenje tog novca, koji je trebao biti utrošen za zaštitu okoliša, razvijanje i širenje vrelovodne mreže, poduzimanje mjera energetske efikasnosti i dr.ekološke namjene.

Iz navedenih razloga veoma je bitno da zbog upoznavanja građana Služba za budžet i finansije Grada Tuzla podnese pismenu informaciju Gradskom vijeću Tuzla o utrošku novčanih sredstava ostvarenih radom TE Tuzla, jer građani Tuzle zaslužuju da znaju gdje se troši njihov novac.