Organi Gradskog odbora Tuzla

Organi Gradskog odbora SDA Tuzla su:

 1. Skupština gradske organizacije
 2. Gradski izvršni odbor.

Nadležnost Skupštine Gradske organizacije SDA Tuzla:

 1. razmatra društveno-političke prilike na svom području i utvrđuje smjernice za gradski izvršni odbor;
 2. razmatra i usvaja izvještaje o radu gradske organizacije  i njenih organa kao i program rada;
 3. usvaja finansijski izvještaj i finansijski plan;
 4. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
 5. bira i razrješava gradski izvršni odbor kao i druge organe SDA na tom nivou,
 6. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom SDA i odlukama organa SDA.

Nadležnost Gradskog izvršnog odbora:

 1. razmatra društveno-političke prilike na svom području,
 2. utvrđuje prijedlog programa rada i finansijskog plana SDA na svom području,
 3. u skladu sa Pravilima izbornog postupka, predlaže odnosno bira kandidate za određene organe i tijela u SDA, te predlaže kandidate za izbor u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti za sve nivoe,
 4. bira i razrješava sekretara gradske organizacije,
 5. provodi odluke i druge akte Skupštine gradske organizacije i viših organa SDA,
 6. prati realizaciju programa rada i finansijskog plana,
 7. organizira prikupljanje članarine,
 8. priprema i organizira stranačke manifestacije,
 9. organizira izdavačku i marketinšku djelatnost,
 10. vodi aktivnosti zaštite životne sredine i humanitarne akcije,
 11. sarađuje sa drugim demokratskim strankama i sa kulturno-prosvjetnim, humanitarnim i drugim organizacijama na svom području,
 12. ima i druga ovlaštenja i odgovornosti u skladu sa Statutom i Programom SDA.