Usvojen program rada Vlade FBiH za 2018. godinu

v1c-1

Usvojen program rada Vlade FBiH za 2018. godinu


Vlada Federacije BiH je na 135. sjednici, održanoj u Sarajevu, usvojila svoj Program rada za 2018. godinu, urađen u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

Program ovogodišnjeg rada Vlade rađen je na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015. – 2018. godine, Reformske agende za BiH za period 2015. – 2018. koju su usvojile sve vlade u BiH, Programa ekonomskih reformi FBiH 2018. – 2020. godine i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2018. godini vezani su za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Programom su, na više od 300 strana, definisani strateški ciljevi i aktivnosti koje će u 2018. godini ostvarivati federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava potrebni za realizaciju aktivnosti. Posebno je izdvojen plan normativnih aktivnosti u kojem je dat pregled svih planiranih zakonskih i podzakonskih akata, kao i pregled strateških i operativnih ciljeva po ministarstvima.

Prioriteti Vlade FBiH u ovoj godini usmjereni su na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine, te u saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, rad na evroatlanskim integracijama s ciljem obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

U 2018. godini Vlada FBiH planira usvojiti 95 zakona, 4 uredbe, 11 odluka, 40 pravilnika, 7 strategija i 11 ostalih akata (uputstva, budžet, programi, planovi, metodologije, naredbe i sl.).

Ocijenjeno je da je Program rada Vlade FBiH za ovu godinu, koji će biti upućen Parlamentu FBiH radi razmatranja, na zadovoljavajući način usklađen s Programom rada Vlade FBiH za mandatni period, Reformskom agendom i Uredbom o planiranju i izvještavanju.