Predsjedništvo SDA razmatralo položaj Bošnjaka u RS

sda-predsjednistvo42-400x266

Predsjedništvo SDA razmatralo položaj Bošnjaka u RS

Dijeljenje


I

Stranka demokratske akcije izražava duboku zabrinutost izuzetno lošim stanjem i položajem Bošnjaka u entitetu RS, posebno sve učestalijim napadima na povratnike, njihovu imovinu i vjerske objekte. Diskriminacija u obrazovnom sistemu entiteta RS kao i institucijama RS postaje odrednica političkog djelovanja vlasti RS. U školama se zabranjuje izučavanje bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta, a u javnim ustanovama je onemogućeno zapošljavanje povratnika. Ustavni i zakonski mehanizmi zaštite prava konstitutivnih naroda gotovo da se i ne primjenjuju. Ustav ne poštuje čak ni Ustavni sud RS.

II

Od vlasti entiteta RS tražimo da;

– efikasno zaštiti bošnjačke povratnike od jasne diskriminacije,

– javno osude svaki napad na povratnike u ovaj entitet,

– da svojim izjavama ne doprinose stvaranju loše klime i netrpeljivosti,

– putem organa sigurnosti, pruže zaštitu povratnicima, posebno svojim svakodnevnim prisustvom u mjestima u kojima žive povratnici,

– omoguće bošnjačkim povratnicima zapošljavanje u administrativnim, pravosudnim organima i tijelima ovog entiteta, u skladu sa Ustavom i zakonom, naročito u policijskim strukturama prema Popisu stanovništva iz 1991.godine.

III

SDA traži od Zajedničke komisije za ljudska prava i izbjeglice oba doma Parlamentarne skupštine BIH da obiđe povratnike i to pogotovo mjesta u kojima su se napadi desili, te da donese prijedloge mjera koje organi vlasti treba da poduzmu. SDA poziva Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost oba doma Parlamentarne skupštine BIH da posjeti i obiđe povratnike, te da u saradnji sa sigurnosnim agencijama države i entiteta predloži konkretne mjere na zaštiti povratnika.

SDA će insistirati na potpunoj primjeni odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda što podrazumijeva kreiranje simetričnih rješenja na cijelom prostoru BiH-u oba entiteta.

IV

SDA poziva rukovodstva općina u kojima žive povratnici da unaprijede i razvijaju dijalog, saradnju i razumijevanje sa povratničkom populacijom, te da se zajednički predlažu rješenja za probleme povratnika. Kada je u pitanju ekonomska sigurnost povratnika i pitanje održivog povratka, SDA poziva općine u kojima se odvija proces povratka, da na individualnoj osnovi sagledaju stvarne potrebe i ekonomsko stanje povratnika. Predstavnici SDA u izvršnoj vlasti na entitetskom i državnom nivou trebaju omogućiti finansijsku podršku projektima održivog povratka.

Obrazovni sistem RS

SDA poziva Vladu entiteta RS, odnosno nadležno ministarstvo i škole koje pohađaju djeca povratnika da daju doprinos prevazilaženju međuetničkih podjela u obrazovanju, na način da se jačaju aktivnosti iz domena obrazovanja o ljudskim pravima i širenju demokratske kulture u školama, kako bi se mladi pripremili za život, kao aktivni građani u demokratskom društvu.

Tražimo da diskriminacija bošnjačke djece u školama entiteta RS mora prestati i mora se omogućiti izučavanje bosanskog jezika u školama u ovom entitetu.

SDA će poduzeti sve ustavne i zakonske mjere, i koristiti sve institucionalne mehanizme zaštite u pravnoj borbi za ostvarivanju prava i interesa Bošnjaka i svih drugih na obrazovanje na svom jeziku.

SDA će uputiti zahtjev Uredu visokog predstavnika za davanje tumačenja Ustava BiH i Ustava RS vezano za jezike koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni predstavnici SDA u institucijama Bosne i Hercegovine će Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine uputiti zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi Ustava RS (čl.7. stav(1)) koja se tiče “jezika bošnjačkog naroda”.

SDA će pružiti pomoć roditeljima povratničke djece da pokrenu pojedinačne postupke kojima će se tražiti zaštita prava u pogledu upotrebe maternjeg jezika, uključujući u konačnici i pojedinačne žalbe Evropskom sudu za ljudska prava.

Dok se ne steknu uslovi za odvijanje redovne nastave u školama na području entiteta RS, SDA zadužuje svoje predstavnike u Vladi FbiH i kantona da iznađu mogućnost finansiranja alternativnih vidova obrazovanja u edukativnim centrima za djecu Konjević Polja i Kotor Varoši, kao i drugim mjestima gdje se ukaže potreba.

Zakonski propisi koji imaju konstruktivni/destruktivni uticaj na proces povratka

SDA će formirati radnu grupu sastavljenu od predstavnika povratničke populacije i experata iz različitih oblasti koja ima zadatak da identificira sve prepreke koje se javljaju u zakonskim propisima na području kantona, entiteta i države. Nakon detaljne analize uradit će akcioni plan otklanjanja tih prepreka i donijeti stimulativne propise da bi se ubrzao proces povratka i zaustavio negativan trend migracija.

ZAKLJUČCI O REFORMI SEKTORA PRAVDE U BIH

1. SDA je opredijeljena za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini s ciljem izgradnje efikasnog, dobro rukovođenog i koordiniranog sistema pravde u Bosni i Hercegovini, koji je odgovoran prema svim građanima, potpuno usklađen sa EU standardima i koji garantuje jednakost svih građana pred zakonom i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini.

2. SDA podržava usvajanje usaglašenog prijedloga Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, imajući u vidu njen značaj u procesu evropskih integracija. SDA smatra da Strategija predstavlja dugoročni okvir za reformu i razvoj sektora pravde u Bosni i Hercegovini. SDA poziva Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku izradi i usvoji usaglašeni Akcioni plan za provođenje Strategije, kojim će na adekvatan način biti preciziran sadržaj reformskih mjera i vremenski okvir za njihovo donošenje, te da osigura djelotvoran sistem praćenja provođenja Strategije i Akcionog plana

3. SDA smatra da Odluka Narodne Skupštine RS o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH mora biti stavljena van snage. Entiteti se ne mogu jednostrano baviti pitanjima koja su u nadležnosti BiH, i na neustavan i nezakonit način donositi odluke i nametati svoju volju vezano za rad pravosuđa. SDA će poduzeti sve ustavne i zakonske mjere kako bi se zaštitio suverenitet BiH i ova odluka bila stavljena van snage.

4. SDA je stava da niko, ništa i nikome ne može nametati u Bosni i Hercegovini, te da sve buduće reforme, uključujući i reformu sektora pravde, moraju biti plod dogovora koji uvažavaju interese i prava države, oba entiteta, sva tri konstitutivna naroda i svih ostalih građana Bosne i Hercegovine, jer se jedino tako može graditi evropska budućnost Bosne i Hercegovine.

5. SDA će se odlučno suprotstaviti svakom pokušaju da se reforma sektora pravde pretvori u sredstvo pritiska u pravcu relativiziranja karaktera rata i izjednačavanja zaraćenih strana, zamagljivanja istine o zločinima počinjenim nad Bošnjacima i amnestiranja od odgovornosti onih koji negiraju te zločine.

6. SDA će se, također, odlučno suprotstaviti svakom pokušaju da se reforma sektora pravde pretvori u sredstvo razgrađivanja, slabljenja ili destrukcije pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Stav SDA je da reforma sektora pravde treba da ide u pravcu konsolidacije provedenih reformi u sektoru pravde i unaprijeđenja funkcionisanja uspostavljenih pravosudnih institucija i njihovog daljeg razvoja, kao i razvoja sektora pravde u cjelini.

sda.ba