Održan prošireni sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla

36klubvijecnika001

Održan prošireni sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan prošireni sastanak Kluba vijećnika SDA sa članovima Izvršnog odbora SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 36. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za utorak 29.novembar 2011. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h

36klubvijecnika002

DNEVNI RED

-Usvajanje Zapisnika sa tridesetpete redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 31.10.2011.godine

1.VIJEĆNIĆKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ORGANU NADLEŽNOM ZA RJEŠAVANJE PO ŽALBI,PROTIV RJEŠENJA DONESENIH U PRVOSTEPENOM POSTUPKU NA OSNOVU STATUTA ILI PROPISA OPĆINSKOG VIJEĆA

b) RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA DRUGOSTEPENOG UPRAVNOG VIJEĆA

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE TUZLA

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADAMA UPOSLENIKA OPĆINSKIH ORGANA TUZLA

6.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP”KOMUNALAC”D.O.O.TUZLA O UTVRĐIVANJU CIJENE ODVOZA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

7.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLAĆE RUKOVODEĆIH I OSTALIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE TUZLA

b) ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA

c) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA UŠTEDA U OPĆINI TUZLA

8.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Odluka o proglašavanju Fudbalskog terena ” Slavinovići” dobrom u općoj upotrebi, broj:01/08__2011 (na inicijativu Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti, lokacija KO Slavinovići)

b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta radi građenja na građevinskom zemljištu, broj:

-01/08-31-9032/07 (“Puprex”d.o.o Gornja Tuzla, lokacija KO Gornja Tuzla)

-01/07-31-4292/09 (Kasami.B.Abidin, lokacija KO Gornja Tuzla)

-01/08-31-5752/11 (“Trivet”d.o.o., lokacija KO Husino)

-01/08-31-6180/11 (Junuzagić H.Sahba i Junuzagić S.Nermin, lokacija KO Solina)

-01/08-31-4114/10 (ZU “Plava poliklinika”Tuzla i Hujdurović Ć.Džemil, lokacija KO Tuzla II)

-01/08-31-8688/11 (Kotarević J.Maid, lokacija KO Tuzla I)

-01/07-31-9193/09 (Ćomerović I.Esad, lokacija KO Tuzla IV)

c)Rješenje o ukidanju zajedničkog prava vlasništva na bivšem kmetskom selištu, broj:

-01/08-31-4753/11 (“Marijan Jagić-Pejić” i ” Pejić-Jagić porodica Bože” lokacija KO Husino)

d)Zaključak o obustavljanju postupka za izdavanje saglasnosti za istupanje iz ugovora o zajedničkom ulaganju radi izgradnje poslovnog objekta-stanice tehničkog pregleda, broj:

-01/08-31-4648/11 (po zahtjevu ” Tuzlaprevoz” d.o.o.Tuzla)

9.RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA I PLANA AKTIVNOSTI ZA PRIPREMU I IZRADU ASANACIONOG – REGULACIONOG PLANA ODLAGALIŠTA ŠLJAKE I PEPELA “PLANE”, ” DIVKOVIĆI I” I “DIVKOVIĆI II” TE “TUZLA” SA TEHNIČKOM I BIOLOŠKOM REKULTIVACIJOM

10.RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2011.GODINE

11.RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBUCI STRUKTURA CIVILNE ZAŠTITE

12.RAZMATRANJE INFORMACIJE VEZANO ZA INICIJATIVU SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE ŠIĆKI BROD I MJESNE ZAJEDNICE BUKINJE

13.RAZMATRANJE INFORMACIJE O SARADNJI OPĆINE TUZLA SA INOSTRANIM SUBJEKTIMA I REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA IZ OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE

14.RASPRAVA O NACRTU :

a) ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

b) ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA

15.RAZRJEŠENJA I IZBORI U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA

16.TEKUĆA PITANJA:

a) Obavještenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu o razlozima prolongiranja roka izrade izvještaja Komisije za odobravanje jednokratnih pomoći branilačkoj populaciji.

36klubvijecnika003

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla