Najava sastanka Kluba vijećnika SDA i 12. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

5klub001

Najava sastanka Kluba vijećnika SDA i 12. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla, Klub vijećnika SDA održat će redovni sastanak u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla u utorak 26. novembra sa početkom u 15h. Na sastanku će biti razmotren dnevni red 12. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za srijedu 27. 11. 2013. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

5klub004

                                                  DNEVNI RED:

I DIO SJEDNICE- TEMATSKI

1. RAZMATRANJE:
  a) INFORMACIJE O PODRŠCI OPĆINE TUZLA AMATERSKOM I PROFESIONALNOM SPORTU U 2012. GODINI SA PRIJEDLOZIMA MJERA
b) INFORMACIJE O STANJU U TJELESNOJ KULTURI I SPORTU U TUZLANSKOM KANTONU U 2012. GODINI

II DIO SJEDNICE – REDOVNI

1.VIJEĆNIČKA PITANJA
2.RAZMATRANJE INFORMACIJE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA O RAZLOZIMA I NAČINU DONOŠENJA ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE TUZLA OD KFW (15 MILIONA KM KREDITA I 15 MILIONA KM BESPOVRATNIH SREDSTAVA) I ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE NADZORNOG ODBORA JKP ” VODOVOD I KANALIZACIJA ” D.O.O. TUZLA
3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE ” SOLANA SJEVER” U TUZLI
4.RAZMATRANJE I USVAJANJE :
a) URBANISTIČKOG PROJEKTA PROSTORNE CJELINE ” TABAŠNICE-ATIK MAHALA ” U TUZLI
b) ODLUKE O USVAJANJU URBANISTIČKOG PROJEKTA PROSTORNE CJELINE ” TABAŠNICE-ATIK MAHALA ” U TUZLI
c) ODLUKE O PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA PROSTORNE CJELINE ” TABAŠNICE-ATIK MAHALA ” U TUZLI
5.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
6.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI OPĆINSKE UPRAVE
7.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO – PRAVNIH AKATA:
a) Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostora JU Dom mladih Tuzla, broj: 01/08-31-_____2013.
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/08-31-11234/11 (Sejdić S.Amir, lokacija KO Tuzla II)
– 01/08-31-2107/12 (Kovačević S.Enes, lokacija KO Gornja Tuzla)
– 01/08-31-7461/13 (Guber B.Salkan, lokacija KO Gornja Tuzla)
c) Rješenje o ukidanju pravosnažnosti Rješenja Općinskog vijeća Tuzla o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta na osnovu javnog konkursa, broj 01/08 -31-4048/2010 od 27.05.2010. godine, broj:
-01/08-31-4048/10-2 (” Tehnograd” d.o.o. Tuzla, lokacija KO Slavinovići)
d) Dopunsko Rješenje Općinskog vijeća Tuzla, broj : 01/08-31-10369/08 od 26.09.2013. godine, u predmetu utvrđivanja uz naknadu prava korištenja radi građenja, broj :
-01/08-31-10369/08-I (Stokanović R.Mladen, lokacija KO Tuzla III)
e) Rješenje o dopuni Rješenja Općinskog vijeća Tuzla, broj : 01/08-31-10033/10 od 27.01.2011. godine o utvrđivanju javnog interesa dogradnje magistralne ceste ” M-4″ Tuzla-Lukavac, dionica Tuzla (Drežnik-Šićli Brod), broj :
-01/08-31-10033/10-III (JP Direkcija cesta FBiH Sarajevo,lokacija KO Tuzla I)
f) Zaključak o odbacivanju zahtjeva za preuzimanje iz posjeda suvlasničkog dijela od 1/2 zemljišta, broj :
– 01/08-31-3112/12 (Pašić K.Adil, lokacija KO Tuzla I)
g) Zaključak o obustavi postupka za utvrđivanje prava korištenja na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj :
– 01/08-31-6341/13 (Avdić Š.Kemal, lokacija KO Tuzla III)
h) Zaključak o obustavi postupka za preuzimanje iz posjeda zemljišta, broj :
-01/08-31-7339/13 (Guber B.Salkan, lokacija KO Gornja Tuzla)
8. RAZMATRANJE ANALIZE REZULTATA PRIMJENE ODLUKE NADZORNOG ODBORA JKP ” KOMUNALAC” TUZLA O UTVRĐIVANJU CIJENA ODVOZA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA, SVE SA CILJEM ZAŠTITE PRIVREDNIH SUBJEKATA I GRAĐANA
9. RAZMATRANJE INFORMACIJE O SARADNJI OPĆINE TUZLA SA INOSTRANIM SUBJEKTIMA I REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA IZ OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE
10.RAZMATRANJE POLITIKE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 2014-2018 GODINE SA ANALIZOM STANJA SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
11.RAZMATRANJE :
a) INFORMACIJA JP VETERINARSKA STANICA TUZLA O RAZLOZIMA UGINUĆA VRANA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
12.TEKUĆA PITANJA
   a) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i            poslove MZ o razlozima prolongiranja izrade Odluke o držanju i postupanju sa životinjama na području općine Tuzla i Informacije o realizaciji projekata izgradnje, održavanja i korištenja sportskih terena na području općine Tuzla
b) Urgencija za hitno popravljanje udarnih rupa i šahtova na saobraćajnicama u Tuzli sa zahtjevom nadležnoj službi za dostavljanje izvještaja po ovom pitanju