Klub vijećnika SDA Tuzla: Borba za čist zrak mora biti zasnovana na stručnim analizama

20200130 123246

Klub vijećnika SDA Tuzla: Borba za čist zrak mora biti zasnovana na stručnim analizama

 


Gradsko vijeće Tuzle je na inicijativu Kluba SDA i BOSS-a u četvrtak 30. januara 2020. godine održalo tematski dio redovne sjednice na kojem se raspravljalo o zagađenju zraka.

Vijećnici su na kraju usvojili set zaključaka, a mnoge prijedloge dao je Klub SDA koji je i ranije prilikom rasprave o Budžetu Grada Tuzla amandmanski djelovao u smjeru povećanja sredstava za širenje mreže toplifikacije i subvenciju mjerno-regulacionih stanica.

 Klub SDA je predložio sljedeće sistemske mjere za smanjenje zagađenja zraka na lokalnom nivou a to su:

 

 • Izrada okvirnog dokumenta pod nazivom STRATEGIJA za postizanje čistog zraka u Gradu Tuzla, zasnovana na stručnim analizama a ne na političkim parolama i floskulama.
 • Na bazi te stručne analize sačiniti katastar zagađivača zraka u Tuzli,
 • izvršiti klasifikaciju zagađivača prema privrednom ekonomskom i socijalnom statusu (privredni objekti, duštveni objekti, objekti stanovanja, javni prevoz putnika, tranzitni prevoz roba i putnika i dr.).
 • U skladu sa dobivenim rezultatima analize sačiniti sveobuhvatni projekt, za svakog učesnika u zagađenju zraka odrediti mjere i dinamiku provođenja mjera za smanjenje emisije štetnih polutanata u zrak.
 • U skladu sa nadležnostima za realizaciju predloženih mjera sačiniti konkretne programe (Grad Tuzla, TK, FBiH)

Što se tiče kratkoročnih i srednjoročnih mjera, a koje su u nadležnosti Grada Tuzla Klub vijećnika SDA je predložio:

 • Efikasno i namjensko korištenje finansijskih sredstava koja se uklapaju po osnovu Zakona o pripadnosti sredstava radom TE i Zakona o zaštiti okoliša (30%sredstva ovog fonda se dodjeljuje na osnovu javnih poziva-projekti)
 • Da se izvrši popis i uspostava baze zagađivača prema kategorijama
 • da se u najkraćem roku utvrdi uticaj registrovanih zagađivača na kvalitet zraka
 • za registrovane zagađivače definisati mjere za smanjenje ili potpuno eliminisanje emisije (priključenjem na sistem daljinskog grijanja, zamjena energenata..)
 • definisati proizvodne i prenosne toplifikacijeske kapacitete TE TZ i Centralnog grijanja TZ
 • Sačiniti plan intenzivnog priključenja na sistem dalj.grijanja ili primjene neke druge mjere za objekte koji za zagrijavanje koriste ugalj, prema prioritetima u smislu postizanja značajnijih efekata u početnoj fazi (gašenja najvećih ložišta). dakle, CG što hitnije treba da sačini novi dokument širenja zone toplifikacije sistema daljinskog grijanja Grada Tuzle
 • Na bazi Studijskog istraživanja otkloniti ograničenja u proizvodnji i prenosu toplotne energije od proizvođača do potrošačkog konzuma
 • Hitno donijeti mjere za efikasno korištenje energije sistema za daljinsko zagrijanje Centralnog grijanja TZ tj da se izmjene Opšti uslovi za isporuku toplotne energije, promjena načina obračuna isporučene topl.energ. i dr.normativnih aka (ugradnja kalorimetara)
 • Nastaviti maksimalno poticati realizaciju programa energetske efikasnosti svih objekata na području grada
 • Preispitati normativne akte o realizaciji Programa energ.efikasnosti u dijelu formalnih preduslova za učešće korisnikia u program (problem neleg.izgrađenih objekata)
 • Redefinisati nerealizovane urbanističke planove u cilju smanjenja negativnog uticaja izgradnje na prirodno provjetravanje urbanog dijela Grada Tuzla
 • Nastaviti unapređivanje i razvoj javnog gradskog prijevoza u smislu povećanja kapaciteta i zamjene pogonskog goriva za prevozna sredstva u jav.prevozu
 • Zahtjevamo veću angažovanost Gradske uprave na apliciranju projekata prema Fondu za zaštitu okoliša FBiH, predpristupnim fondovima EU i međunarodnih organizacija
 • {youtube}0N0v_kLV4vg{/youtube}

vijecnici sda
Što se tiče kratkoročnih i srednjoročnih mjera a koje su u nadležnosti TK Klub vijećnika SDA je predložio:

 • Izgradnju cestovne infrastukture za izmještanje međugratskog teretnog transporta izvan naseljenih mjesta
 • Unapređenje Sistema za monitornig zraka u TK

Što se tiče kratkoročnih i srednjoročnih mjera a koje su u nadležnosti Federacije BiH Klub vijećnika SDA predlaže:

 • dosljedno provođenje Nacionalnog plana za redukciju emisije zraka (NERP) na postrojenja iz nadležnosti FBiH
 • Zahtjevamo od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva energetike, ind. i rudarstva da se što prije pristupi realizaciji projekta Blok 7 u TE Tuzla, kako bi se postojeći blokovi 3 i 4 zamijenili ekološki prihvatljivijim
 • Apelujemo JP EP BiH da preuzmu sve potrebne mjere da se pristupi izgradnji postrojenja za odsumporavanje na blokovima 5 i 6 TE TZ;
 • Izgradnja toplinskog kapaciteta u TE TZ dovoljnog za toplifikaciju područja Grada Tuzla za koje se dokaže da su tehno-ekonomski opravdani za priključenje na sistem dalj.grijanja CG TZ

Prijedlozi vijećnika izneseni tokom rasprave bit će dostavljeni gradonačelniku i Službi za komunalne poslove, a oni će ih razmotriti te potom predložiti dodatne mjere za smanjenje zagađenja.

Direktor Termoelektrane (TE) Tuzla Izet Džananović podatke koje kontinuirano iznosi gradonačalnik Jasmin Imamović, o tome da TE Tuzla u zagađenju zraka učestvuje sa 90 posto, je odbacio kao neutemeljene.

– Problem treba rješavati više nivoa vlasti i društva. Struka je identificirala četiri najveća faktora zagađenja zraka, a to su velika i mala ložišta, automobili i uticaj građenja. Suština rješenja je svesti emisije velikih ložišta iz okolinske dozvole. TE Tuzla mora ubrzati gradnju Bloka 7, jer mi do kraja 2023. godine svakako moramo ugasiti blokove tri i četiri te ugraditi uređaje za odsumporavanje na Blok 6 – rekao je Džananović.

Istakao je da je TE Tuzla na ime zagađenja zraka uplatila 57 miliona maraka, od toga 24,9 miliona u budžet Grada Tuzle, a 32 miliona u Fond za zaštitu okoliša FBiH. Naglasio je da Elektroprivreda ne može kontrolirati način utroška tih sredstava, ali naglasio da bi novac trebalo trošiti na smanjenje efekata zagađenja.

– Sistem daljinskog grijanja u Tuzli nema alternativu i postoji kapacitet za njegovo širenje. Poticaj od pola miliona na nivou godine ne može se postići efekat. Nije rješenje etiketirati i prenositi odgovornost na druge. Od 2016. godine Te Tuzla je smanjila emisiju čvrstih čestica, dakle prašine, za 55 posto. Smanjili samo emisiju SO2 za preko 30 posto, emisiju NOx preko 20 posto. Ipak, efekat toga se ne vidi, a kako je to moguće, ako je to glavni i najveći izvor zagađenja – pojasnio je Džananović i dodao da je elektrana više regionalni nego lokalni problem po pitanju zagađenja zraka.

{youtube}vrkWytbWyA8&feature=youtu.be{/youtube}