Klub vijećnika SDA Tuzla: Ponovljena Inicijativa za ukidanje komunalne naknade građanima Tuzle

Klub vijećnika SDA Tuzla: Ponovljena Inicijativa za ukidanje komunalne naknade građanima Tuzle

27.06.2019. godine na sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima.  Time građani Tuzle dobijaju novi namet pod izgovorom da je to nužnost jer to nalaže Zakon o komunalnim djelatnostima TK iz 2005. godine.

Ponovo pozivamo vladajuću većinu da prestanu obmanjivati građane Tuzle ističući da je komunalna naknada zakonska obaveza. Naime, Zakon o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona naveo je samo mogućnost da opštine/gradovi mogu da uvedu komunalnu naknadu, kao jedan od izvora finansiranja komunalnih djelatnosti, a nikako da moraju ili da je to stroga zakonska obaveza.

Obaveza i način plaćanja komunalne naknade, za svakog pojedinog obveznika, utvrđuje se rješenjem po odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o upravnom postupku F BiH  koje donosi nadležna Služba. Obaveza plaćanja naknade se utvrđuje mjesečno, a obračunava za period od 12 (dvanaest) mjeseci, s mogućnošću plaćanja komunalne naknade kvartalno, odnosno tromjesečno. Zakon nije propisao da se ista rješenja donose po skraćenom postupku ( čl. 139. ZUP-a F BiH) nego po čl. 200. ZUP-a što znači da se svim građanima /obveznicima prije donošenja rješenja treba dati mogućnost da se o svim činjenicama koje se tiču njihovih prava i obaveza prethodno izjasne (čl. 8 ZUP-a), u protivnom svako doneseno rješenje će pred drugostepenim organom u žalbenom postupku biti poništeno i vraćeno na ponovni postupak zbog ovog formalnog propusta da se stranci nije omogućilo da se prije donošenja rješenja o svemu izjasni ( resorna služba to nije učinila). To dalje implicira vođenje i vrlo vjerovatnih sudskih sporova pred nadležnijm sudom i nove troškove građana, zbog sudskih troškova postupka.

Predlagač je napravio mnoge propuste u pravljenju baze podataka potencijalnih platiša komunalne naknade. Baza podataka se pravi na osnovu katastarskih podataka, zemljišno-knjižnih izvadaka, kao i uviđajem na terenu (stvarno stanje) kojom prilikom je potrebno snimiti objekat (gabariti i spratnost objekta da bi se dobila korisna površina koja služi kao osnov za obračun visine komunalne naknade). U konkretnom slučaju baza podataka je napravljena na način da je resorna komunalna služba Grada Tuzla uzela podatke iz Centralnog grijanja Tuzla, koje se plaća po metru kvadratnom, što je potpuno protivno zakonu. Time će građani biti stavljeni u neravnopravan položaj, ako se ima u vidu na hiljade objekata koji nisu legalizirani, a nisu mogli biti legalizirani između ostalih razloga jer nisu riješili imovinsko-pravne odnose na nekrenini. Dakle, zakon je tačno precizirao kako se stvara baza podataka za uvođenje obaveze komunalne naknade, a to zasigurno nije baza Centralnog grijanja, jer imamo apsurde da vlasnici objekata u centru grada nisu u sistemu centralnog grijanja i neće morati plaćati istu, jer se isti griju na pelet i sl.

Gradsko vijeće treba da procijeni da li su se stekli uslovi za uvođenje ove naknade, te da procijeni čitavu situaciju kada su u pitanju primanja građana. Uvođenje komunalne naknade u ovom trenutku je nerazuman čin, jer prvo građani Tuzle nemaju zavidan nivo komunalnih usluga koje bi gradskim vjećnicima dale alibi da krenu sa uvođenjem ove naknade, druga stvar je ta da većina građana veoma teško živi, da su cijene životnih namirnica sve veće, a da nije došlo do ikakvog povećanja plata. Znači u trenutku kada je životni standard građana jako loš, te kada su komunalne usluge ispod nivoa, naročito kada dođe zimski period, uvodi se dodatni (nepotrebni) namet.

Na kraju treba imati na umu  načelo jednakosti pred zakonom. U ovom slučaju bi građani/obveznici komunalne naknade koji nisu u sistemu Centralnog grijanja bili u povlaštenom položaju u odnosu na one koji to jesu.,što bi dovelo do tzv. diskriminacije , što predstavlja suprotnost principu jednakosti. Princip jednakosti pred zakonom i princip zabrane diskriminacije predstavljaju dvije strane iste medalje. Ovaj koncept najbolje oslikava pristup koji je zauzeo Sud pravde Evropske Unije (SPEU) u definisanju pojma diskriminacije, a zasnovan na opštem principu jednakosti, koji je bitan, neodvojiv segment  svim pravnim sistemima država članica. Dakle ni jedna kategorija lica ne može biti stavljena u lošiju i  nepovoljniju poziciju od one koja im je Ustavom BiH zagarantovana.

Klub vijećnika SDA kao konstruktivna opozicija poziva vladajuću većinu i gradonačelnika gosp. Jasmina Imamovića, koji je predlagač Odluke o komunalnim naknadama, da istu suspenduju.