Izvršni odbor GO SDA Tuzla

Izvršni odbor GO SDA Tuzla

Rođen je 11. juna 1981. godine u Vlasenici.

U svojoj sportskoj karijeri osvajao je i odbranio više evropskih i svjetskih titula te je proglašavan najboljim sportistom Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Učesnik je i organizator profesionalnih manifestacija u kick boxu pod nazivom „ Noć šampiona”.

Kao predavač, učestvovao je na mnogobrojnim tribinama na teme problematike mladih, sporta, prevencije maloljetničke delikvencije, te prevencije ovisnosti o psihoaktivnim supstancama. Ima zapažen volonterski rad u sportskim klubovima i asocijacijama.

Predsjednik je i trener KBV “Flek Tom-Cat “Tuzla, predsjednik Federalnog kickboxing saveza, Selektor reprezentacije BiH u kickbox-u.

Radio je u “Flek Security” d.o.o. kao menadžer kvaliteta.

Bio je učenik generacije Elektrotehničke škole u Tuzli. Trenutno pohađa zajednički magistarski studij Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Zagrebu, smjer-Krizni menadžment.

U svojoj političkoj karijeri je bio poslanik SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona. (2006.-2010.) Savjetnik u Kabinetu potpredsjednika FBiH iz reda bošnjačkog naroda.(2016-2017) Savjetnik u Kabinetu Federalnog ministra unutrašnjih psolova (2017-2018).

Trenutno je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, mandat 2018-2022. 2015. godine izabran je za predsjednika je Asocijacije mladih SDA BiH i član je Predsjedništva SDA BiH po funkciji do izbora novog predsjednika Asocijacije mladih.

Na Izbornoj skupštini GO SDA Tuzla koja je održana 15. decembra 2019. godine izabran za predsjednika Gradskog odbora SDA Tuzla i u izbornoj proceduri koja je sprovedena u mjesnim ograncima dobio je podršku 35 mjesnih odbora GO SDA Tuzla.

Oženjen je i otac tri sina i jedne kčerke.

Rođen 20.4.1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija. Osnovnu školu (1982. godine) i Srednju građevinsko-geodetsku tehničku školu (1986. godine) završio u Tuzli.

Na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu u Tuzli diplomirao 1996. godine, magistrirao 2004. godine, a doktorirao 2011. godine. Na ovom fakultetu izabran u zvanje docenta. Educiran za korištenje GPS i drugih metoda snimanja terena.

Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a, od 2007. do 2010. izabrani zvaničnik – profesionalni poslanik u Skuštini TK-a, a od 2012. godine stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.

Kao član komisije učestvovao u pisanju Ustava Tuzlanskog kantona.

Učestvovao u formiranju Građevinskog odsjeka na Rudarskom fakultetu u Tuzli.

Radio na projektima „Perspektive naučnog istraživanja u oblasti eksploatacije ukrasnog kamena u BiH” i „Praćenje pomjeranja i deformacija terena u gradu Tuzli”, te drugim.

Dobitnik je više ratnih i mirnodopskih priznanja i pohvala. Poznaje ruski, a ima osnovno poznavanje engleskog jezika.

Po nacionalnosti Bošnjak. Oženjen, otac dvoje djece.

Trenutno je na funkciji potpredsjednika GO SDA Tuzla

Dr. sc. Izet Džananović dipl.ing.elektrotehnike, rođen je 20.10.1960 godine. Osnovnu školu  završio u Mramoru (Opština Tuzla), a Srednju elektrotehničku školu i Elektrotehnički fakultet završio u Tuzli, a na istom Fakultetu magistrirao 2000.godine.

Po okončanju školovanja radio u Energoinvestu TNNO Doboj, Rudniku  uglja Kreka – Rudnik lignita Mramor, a trenutno zaposlen u JP Elektroprivreda BiH – Podružnica Termoelektrana Tuzla.

U dosadašnjem radu uglavnom radio na poslovima, koji su zahtjevali sposobnost za organizaciju i komunikaciju.

U JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo aktivno bio uključen u aktivnosti na reorganizaciji Preduzeća i usklađivanju procesa rada u elektrodistributivnoj djelatnosti, u skladu sa novom zakonskom regulativom  u BiH.

Pored navedenog  aktivan sudionik u stručnim i tehničkim raspravama, koje organiziraju komisije za regulaciju u oblasti električne energije u Bosni i Hercegovini (FERK-Federalna komisija za električnu energiju, koja regulira oblast proizvodnje, opskrbe i distribucije električne energije i DERK-Državna komisija za električnu energiju, koja regulira oblast prijenosa i međunarodne trgovine).

U prethodnom periodu obavljao dužnost:

  • Predsjednika Upravnog odbora Umel-dalekovodmontaža od 1998.do 2001. godine, kada je uspješno izvršena privatizacija firme, i firma i danas uspješno posluje,
  • Člana Upravnog odbora Fabrike soli Tuzla(predstavnik državnog kapitala) od 1997. godine do privatizacije dijela državnog kapitala,
  • Predsjednika UO Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla,
  • Člana Nadzornog odbora JP Željeznice F BiH.
  • Člana Upravnog odbora Privredne komore tuzlanskog kantona.

U periodu 1996-2000. godina angažovan na Elektrotehničkom fakultetu Tuzla, u svojstvu asistenta na predmetu «Distributivne i industrijeske mreže».

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Međudjelovanje prenosnih i distributivnih elektroenergetskih mreža u tržišnim uvjetima” odbranio 30.11.2007. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

U oktobru 2010. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, izabran u nastavno-naučno zvanje docenta, na predmetu „Elektrotehnika“, a trenutno na istom fakultetu angažovan u nastavnom zvanju vanredni profesor, na predmetu „Elektrotehnika i elektronika“.

U periodu 1995. godina do danas objavio značajan broj stručnih i naučnih radova, koji su publikovani u časopisima i zbornicima naučnih i stručnih konferencija u BiH i inostranstvu.

Muhamed Mehmedović, rođen je 01.01.1969.god. u Bratuncu, opština Bratunac, BiH. Osnovnu i Srednju tehničku školu završio je u Bratunacu. Fakultet elektrotehnike i mašinstva u Tuzli, odsjek Energetsko mašinstvo, upisao je 1988. god.

U periodu agresije, aktivno učestvuje u odbrani Bosne i Hercegovine, prvo kao pripadnik Patriotske lige BiH, a nakon toga i kao pripadnik Armije BiH u periodu od 08.06.1992. godine. do 22.04.1996. godine.

U periodu avgust 1992. godine. do juli 1995. godine. kao pripadnik Armije BiH aktivno učestvuje u odbrani, tada slobodnih teritorija, Bratunca i Srebrenice. Nakon pada Srebrenice 1995. Godine., „zaštićene zone UN-a „ , probija se na područje slobodne teritorije, pod kontrolom Armije BiH, te nastavlja studije na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva u Tuzli. Na navedenom fakultetu je diplomirao 01.08.1996. god. i time stekao zvanje diplominarog inženjera mašinstva.

Odmah po prelasku na slobodnu teritoriju, pod kontrolom Armije BiH, aktivno se uključuje u Organizaciju studenata Podrinja, Regionalni MOS, te postaje jedan od aktivnijih članova SDA.

U školskoj 1996/97 god. počeo je raditi kao asistent na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva, na predmetima : Obrada rezanjem i plastičnom deformacijom, Mašinski elementi, CAD sistemi i FP sistemi, a od januara 1997. godine. je na pomenutom fakultetu u stalno radnom odnosui.

 Postdiplomski studij iz oblasti Upravljanje proizvodnjom je upisao na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva, odsjek Energetsko mašinstvo šk. 1997/98.god. Magistarski rad pod nazivom “Optimizacija parametara uzdužne obrade na CNC strugu male snage”, pod mentorstvom dr.sci. Džeme Tufekčića, red.prof., uspješno je odbranio na Mašinskom fakultetu u Tuzli u junu. 2000.god., i time stekao zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti mašinstva.

Početkom 2000. god. boravio je na stručnom usavršavanju u renomiranoj Austrijskoj firmi za razvoj i proizvodnju CNC mašina, i posjeduje certifikat za “CNC programiranje i CAD/CAM – Sinumeric 810, GE Fanuc 0, Struganje i Glodanje”.

Dana 19.05. 2006. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Nastajanje i karakteristike bijelog sloja pri rezanju otvrdnutih čelika”, pod mentorstvom dr.sci. Sabahudina Ekinovića, red. prof., i time stekao zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinstva.

Od 2006. godine učestvuje u nastavi na kako na I, tako i na II i III ciklusu studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Na opštim izborima 2002 godine bio je na listi, ispred SDA, za Skupštinu RS, a u periodu nakon toga jedan od aktivnih članova Regionalnog odbora SDA.

Od oktobra 2002. godine. do 2007. godine. radio i kao vanjski saradnik na poslovima Virtualnih Analiza mašinskih konstrukcija, a od 2007 god. do 2012. godine radio u odjelu razvoja i istraživanja, u Poslovnom Sistemu CIMOS, Kopar.  U navedenom periodu učestvuje u velikom broju projekata koji su realizovani u Poslovnom sistemu CIMOS Kopar, TMD AI  te na taj način stiče značajno praktično iskustvo. Također posjeduje certifikat Laboratorija za Virtualna Vrednotanja LAVEK, Fakulteta za strojništvo u Ljubljani.

U periodu 2008 godine do 2009. Gdine obavljao funkciju prodekana za nastavu i studentska pitanja, a od jula 2010. godine do septembar 2016. godine obavljao funkciju Dekana Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.

Trenutno je zaposlen na Mašinskom fakultetu u zvanju vanrednog profesora, na užoj naučnoj oblasti „Mašinski proizvodni inženjering“, te izvodi nastavu na predmetima: Tehnologija rezanja I, Tehnologija rezanja II, Proizvodne tehnologije, Programiranje na CNC mašinama, te CAD/CAM sistemi.

Oženjen je i otac troje djece.

Nevres Hurić, magistar tehničkih nauka iz područja ekološko inženjerstvo i zaštita životne okoline. Rođen je 1974. godine u Tuzli. Zaposlen je na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu. Radi i kao asistent na Medicinskom fakultetu Tuzla, na predmetu Klinička biohemija. Saradnik je Međunarodne Agencije za atomsku energiju. Odlukom Povjereništva GO SDA Tuzla od 08.07.2018. godine, imenovan je na mjesto zamjenika predsjednika Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.

Emir Razić, dugogodišnji predsjednik Mjesnog ogranka SDA Solina. Rođen je 25.07.1971. godine u Tuzli gdje je završio osnovno obrazovanje i srednju Saobraćajno-tehničku školu.

Član je SDA GO Tuzla neposredno nakon samog osnivanja. Bio je aktivan je učesnik u organizaciji otpora agresiji na BiH u okviru diverzanskih jedinica u činu kapetana. Ostao u sastavu vojske Federacije do 2004. godine.

Završio je Ratnu oficirsku školu Zenica. Jedno vrijeme je obavljao dužnost glavnog i odgovornog urednika pčelarskog lista Nektar, a autor je i knjige iz oblasti pčelarstva.

Trenutno je predsjednik Udruženja boraca PL-a Grada Tuzla.

Lejla Kaplan, dipl. pravnik. Rođena je u Tuzli 1981. godine. Završila je Gimnaziju “Meša Selimović“ u Tuzli, a zatim je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Dobitnica je nekoliko priznanja za doprinos i pomoć u realizaciji programskih aktivnosti, projekata i afirmacije AM SDA Tuzla.

Predsjednica je OŽ SDA Slatina. Članica je OŽ SDA Tuzla, te članica Pravnog savjeta GO SDA Tuzla.

Kenan Osmančević, magistar farmacije. Rođen je 1989. godine u Tuzli.

Zaposlen je u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Rođen 30.07.1969. godine u Bratuncu.
Osnovnu školu završio u Bratuncu, srednju Turističko-ugostiteljsku u Srebrenici.
U odbrani države učestvovao od 1992-1995.g., ranjen 3 puta, sa procentom invalidnosti 90%.
Trenutno obavlja dužnost predsjednika ORVI opštine Bratunac, i član Kantonalnog predsjedništva RVI TK.
Oženjen, otac dvoje djece.

Dipl.ing. tehnologije. Rođen je 15. avgusta 1977. godine u Tuzli. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje je stekao u Tuzli.

Od 2005. godine je uposlenik JP Elektroprivreda BiH ZD Kreka, najprije kao tehnolog, a zatim i kao odgovorni inženjer za sistem upravljanja kvalitetom. 2015. godine je imenovan na funkciju ministra industrije, energetike i rudarstva TK gdje je ostao kraja 2017. godine kada je preuzeo dužnost ministra kulture, sporta i mladih u Vladi TK. Nakon toga se nalazi na poziciji savjetnika direktora rudnika Kreka.

Kao ministar u Vladi TK, aktivno je učestvovao u stabilizaciji Budžeta TK u periodu 2015/2018. godine te je uspješno radio na rješavanju dugogodišnjih problema u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom na području TK kao i na stabilizaciji privrednih kretanja.

Bio je član Savjeta Vijeća za strane investicije FBiH te Ekonomsko-socijalnog vijeća TK. Također, bio je angažovan na Tehnološkom fakultetu u Tuzli u školskoj 2013/2014 godini.

Član je tima koji je radio na certificiranju Rudnika „Kreka“ standardom ISO 9000. Dugogodišnji je član SDA.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić, magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije.

Rođen je 1980. godine u Tuzli. Sin poginulog borca/šehida.

Bio je predsjednik Mjesnog ogranka SDA Batva. Zaposlen je na Univerzitetu u Tuzli.

Dobitnik plakete Saveza RVI TK za doprinos u pružanju pomoći djeci iz boračke populacije za upis na fakultet.

Džanan Kušljugić je rođen 01.09.1993. godine u Tuzli. Kao Učenik generacije završio je JU OŠ „Gornja Tuzla“ 2008. godine. Nakon osnovne škole, uspješno je završio JU Gimnazija „Meša Selimović“, matematičko – informatičko usmjerenje. Fakultet elektrotehnike u Tuzli, usmjerenje Elektroenergetske mreže i sistemi, upisao je 2012. godine, a diplomirao je 14.09.2016. godine sa prosječnom ocjenom 9,48 i stekao zvanje bachelor-inžinjer elektrotehnike.

Nakon uspješno završenog I ciklusa studija, upisuje II ciklus studija na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, usmjerenje Elektroenergetske mreže i sistemi.

Od oktobra 2016. godine, do septembra 2018. godine, zaposlen je kao konsultant na projektu „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH“ koji realizuje IOM – Međunarodna organizacija za migracije.

Od akademske 2018./19. godine zaposlen je u svojstvu spoljnog saradnika – asistenta na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, na usmjerenju Elektroenergetske mreže i sistemi.