Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Nacrt Budžeta Grada za 2018. godinu

v 2277 1

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzle usvojen je Nacrt budžeta Grada za period 1.1. do 31.12.2018. godine u iznosu od 53 miliona 287 hiljada i 758 KM, kao i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za ovaj period. Ova sredstva su na nivou prošlogodišnjih, a najvećim dijelom su usmjerena na komunalnu infrastrukturu, društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu. Nacrt budžeta kojeg je podržao i Klub vijećnika SDA će biti upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Iz SDA ističu da nisu imali intervencija na sadržaj ovog dokumenta s obzirom da slijedi javna rasprava te da će krajem godine kada se dobije prijedlog budžeta priložiti određene amandmane kako bi istakli određene prioritete i pokušali da doprinesu pravednijoj raspodjeli sredstava.


Vijećnici SDA imali su nekoliko vijećnićkih pitanja i inicijativu.


Nevres Hurić je podnio inicijativu za postavljanje mjerne stanice za mjerenje kvalitete zraka u istočnom dijelu grada Tuzle, područje Brčanske Malte.


Obrazloženje:


Svjedoci smo zadnjih godina da je Tuzla postala jedan od vodećih gradova u Evropi po zagađenosti zraka, a posebno u sezoni loženja.
Povećani broj oboljelih građana od karcinoma, respiratornih i srčanih oboljenja na području grada Tuzle predstavlja ozbiljan problem i alarm za rješavanje ili ublažavanje posljedica zagađenosti zraka.
Trenutno u gradu postoje tri mjerne stanice koje svakodnevno mjere kvalitet zraka i to na lokalitetu Skvera, BKC-a i Bukinja i pokazale su se kao dobar saveznik za zaštitu stanovnika od štetnog uticaja zraka (epizoda uzbune).
U decembru 2016. godine na području mjesne zajednice Bukinje izmjerena je vrijednost SO2 dvanaest puta veća od dozvoljene što za posljedicu ima trenutna teška oboljenja ili smrt pogotovo kod najmlađe populacije.
Konstantna izloženost istočnog dijela grada u sezoni loženja od mjesnih zajednica Solina, Grabovica, Ši Selo, Slavinovići, Simin Han, sa najvećim brojem korisnika sa individualnim ložištima smatram da predstavlja valjan razlog za instalisanje mjerne stanice za mjerenje kvaliteta zraka, a sve u cilju zaštite građana, ali i pokrivenosti cijelog grada sa parametrima o kvaliteti zraka kojeg udišemo.
Stoga podnosim inicijativu da se kantonalnom Ministarstvu za prostorno uređenje i zaštitu okolice uputi zahtjev ispred Gradskog vijeća Tuzla o postavljanju mjerne stanice za kontrolu kvalitete zraka u istočnom dijelu Tuzle, područje Brčanske Malte.


Sabahudin Imamović je na inicijativu građana dijela MZ Slavinovići uputio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica o rješavanju komunalnih problema u ovoj mjesnoj zajednici. Naime, nakon svake malo ozbiljnije kiše naselje je potpuno poplavljeno do te mjere da se putem nekad ne može uopšte proći, najgore stanje bilo je 2014.-te za vrijeme poplava kada je naselje bilo odsječeno od grada. Uzrok je lokacija puta tik uz nasip rijeke Jale koji nema odgovarajući propust (nije probijen) tako da se sva voda koja se slije sa okolnih viših kota tu trajno zadržava.
Pored toga u naselju je i potpuno neuređen / zapušten bazen termalne vode koji posjeduje propust do Jale koji se potpuno urušio na uštrb puta. Naselje nema rasvjetu, kanalizacionu mrežu i pored činjenice da je u gradskom području (preko puta zgrada u Slavinovićima i osnovne škole) te da dosta kuća ima građevinske dozvole (naknada uredno plaćena Opštini). Građani godinama zahtjevaju da se put asfaltira, nude „marka na marku" sistem i sve drugo što treba da bi se izgradio sistem odvoda (kanalizacije i oborina), da se u konačnom postavi i rasvjeta – ali do danas, nakon 4-5 godina molbi, prema tvrdnjama građana, Grad nikad ništa nije poduzeo.

43


Na današnjoj sjednici pokrenuta je i inicijativa od strane Mirze Tupajića (SDA), a podržana od svih boračkih organizacija Tuzle, da se na spomen obilježjima na Slanoj Banji, trajno postave zastave Bosne i Hercegovine, Grada Tuzla, ali i zastava Armije Republike Bosne i Hercegovine sa mačevima i ljiljanima.

Podsjećanja radi, do sada su se zastave postavljale samo tokom određenih manifestacija i odmah po završetku istih su skidane sa jarbola. Ovo se odnosi na državnu odnosno zastavu Grada Tuzla, dok zastava Armije R BiH sa ljiljanima do sada nije imala priliku da se zaviori na trećem jarbolu koji je uglavnom bio prazan.

 

Imajući u vidu podatak da je ova inicijativa već prošla Kolegij Gradskog vijeća, te da je dobila i podršku svih boračkih organizacija Grada Tuzle, za očekivati je da će dobiti podršku i ostalih vijećnika.

mirzat 0048
Vijećnik Mirza Tupajić je postavio sljedeća vijećnićka pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:


Kada će se izvršiti rekonstrukcija puta Bećarevac (D.Grabovica) do raskršća prema G.Grabovici?


Obrazloženje:


Građani MZ Grabovica, koji žive na pomenutom lokalitetu, ističu da se saobraćajnica koja je duga 2,5 kilometra nalazi u katastrofalnom stanju i da je krajne vrijeme da se započne rekonstrukcija iste.


Kada će se započeti sa izgradnjom kanalizacione mreže u MZ Grabovica?


Obrazloženje:


Građani MZ Grabovica kažu da je za ovaj projekat odobreno preko 300.000 KM od Vlade TK i da taj novac leži na računu Grada Tuzla već godinama. Zbog čega nije došlo do realizacije ovog projekta pitaju se građani koji izražavaju veliko i opravdano nezadovoljstvo. Treba istaći činjenicu, da na prostoru ove MZ imamo aktivna klizišta, koja su uveliko uzrokovana nepostojećim sistemom kanalizacione mreže.


Vijećnik Nevres Hurić je uputio pitanje kada će se riješiti problem snabdijevanja vodom u MZ Solina, naselja Pekmezije i Mala Solina.

Obrazloženje:

Građani MZ Solina, naselja Pekmezije i Mala Solina, već dugi niz godina pokušavaju da riješe problem snabdijevanja vodom kao i problem kanalizacije za oko 100 domaćinstava.

Naime, još 2002. godine građani su vlastitim sredstvima angažovali projektanta i geometra za izradu projektne dokumentacije (Projekat za izvedbu odvodno – fekalno kanalizacijskog cjevovoda), koji je dobio saglasnost, od strane Službe za komunalne poslove i izgradnju i poslove mjesnih zajednica 21.03.2006.godine, da je projekat urađen po važećim tehničkim propisima i da se može prihvatiti.

Poštujući obećanje nadležnih službi da će prioriteti u izgradnji vodovodne mreže biti naselja u kojima građani sudjeluju sa novčanim sredstvima, tzv. "marka na marku", građani naselja Pekmezija su još 2011.godine, na račun JP ViK, uplatili oko 20.000 KM, a građani naselja Mala Solina su skupili novčana sredstva za podstanicu.

Međutim, usljed zanemarenosti i obećanja nadležnih insitucija da će se njihov problem "uskoro" riješiti, danas imamo problem da se građani ovih naselja priključuju na glavni cjevovod bez saglasnosti JP ViK, spremni da snose sve sankcije samo da bi imali vodu u svojim domovima.

Rezultat "borbe", koja je određena i Poveljom UN, Opća Deklaracija o pravima života, o pravu svakog čovjeka da ima vodu, jeste sve češće presijecanje glavnog voda za snadbijevanje vodom cijele MZ Solina radi pokušaja priključenja na vodovodnu mrežu.

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Nacrt Budžeta Grada za 2018. godinu