Pitanja i inicijative vijećnika SDA Tuzla

IMG 0108
Vijećnik Nevres Hurić je uputio inicijativu za toplifikaciju Psihijatrijske bolnice Solina i Osnovne škole Solina.


Obrazloženje


Prateći aktuelna dešavanja o aerozagađenju Grada Tuzle, a na zahtjev građana MZ Solina i NN Solina, podnosim vijećničku inicijativu za toplifikaciju Psihijatrijske bolnice i Osnovne škole Solina.
U skladu sa zaključcima na trećoj sjednici Gradskog vijeća od 31.01.2017.godine, gdje se razmatralo o smanjenju zagađenosti zraka na području Grada Tuzla, kao i širenja toplifikacijske mreže u cilju smanjenja zagađenja zraka, građani Mjesne zajednice Solina smatraju da bi se toplifikacijom Psihijatrijske bolnice Solina kao i Osnovne škole Solina, smanjio štetan uticaj aerozagađenja, ali i ukidanje najvećih individualnih ložišta koji predstavljaju najveće zagađivače ove Mjesne zajednice.
Mjesna zajednica Solina od 1986. godine ima razvijenu primarnu i sekundarnu mrežu toplifikacije, od Brčanske Malte do Novog naselja Solina. Uvažavajući plan razvoja Grada Tuzle gdje je planirana izgradnja dva nova stambena bloka (iznad bloka A, N.N.), koji bi koristili postojeću toplifikacijsku mrežu, mještani MZ Solina zahtjevaju da se prilikom širenja toplifikacije mora obavezno razmatrati mogućnost toplifikacije Psihijatrijske bolnice u Solini, jer se nalazi u neposrednoj blizini postojećeg naselja, kao i Osnovne škole Solina.
Ukoliko bi se toplifikacija uradila koritom rijeke Solina, zemljište u vlasništvu Grada Tuzle, ukupna udaljenost primarnog voda prema bolnici iznosila bi oko 400 metara, a toplifikacija kompletne Mjesne zajednice Solina, primarnim vodom do Osnovne škole Solina, iznosila bi 1.500 metara. Na ovaj način imali bi toplifikaciju MZ Solina, od Brčanske malte do Osnovne škole Solina, što bi predstavljalo 80% toplifikacije ovoga naselja.
Smatramo da bi se ovim načinom toplifikacije dobilo jako mnogo za cijeli Grad Tuzla, jer bi imali mogućnost proširenja toplifikacijske mreže na individualne objekte, a time i smanjen broj individualnih kotlovnica, kvalitetnija zdravstvena zaštita, kvalitetnije obrazovanje, što u konačnici ima smanjenje zagađenosti zraka i bolje životno okruženje za sve građane Grada Tuzle.

Vijećnik Mirza Tupajić uputio je urgenciju za poštivanje Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama, sa posebnim akcentom na član 21. (Sl.glasnik O.Tuzla 3-2014)


Obrazloženje


Dobio sam mnogobrojne pritužbe građana o nepoštivanju člana 21. Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama koji glasi:
„Ukoliko pas ili mačka pri izvođenu iz stana zaprlja ili zagadi stepenište i lift, stazu, put, zelenu površinu ili drugi prostor, vlasnik/držalac psa ili mačke dužan je da zagađenu površinu očisti, opere i uredi. Fekalije se odlažu u označene kante postavljene na javnim površinama".
Svjedoci smo da je Grad Tuzla deficitaran sa zelenim površinama i parkovima. Međutim, u potojećim zelenim površinama trebamo obezbjediti barem minimalne higijenske uslove, tako da naša djeca bezbrižno mogu provoditi vrijeme u našim parkovima uz igru i zabavu.


Vijećnica Hidajeta Jarčević je postavila dva vijećnička pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koja glase :


Kada će se na popularnom okupljalištu mladih "Jala", u dijelu ulice koja prolazi od zgrade "Pozorišta" do zgrade " KO Saveza Sindikata" vratiti u funkciju ulična rasvjeta?


Obrazloženje


Obzirom da dolazi ljepše vrijeme, a mladi se kako znamo u velikom broju okupljaju na tom mjestu smatram da je prilično neodgovorno ostaviti taj dio neosvijetljen. U pitanju su tri sijalična mjesta. Također, parking koji se naplaćuje u tom dijelu grada je potpuno neosvijetljen te korisnici usluge parkiranja nemaju adekvatnu sigurnost svojih automobila.


Kada će se popraviti rasvjeta u dijelu sjeverne saobraćajnice na potezu od slastičarne "Bosna" do Rudarske ulice br. 13 (pored stadiona "Tušanj") jer u funkciji duži period ?


Molim Vas da preduzmete mjere zamjene sijaličnih mjesta obzirom da se na tom dijelu nalazi frekventna raskrsnica koja vidi prema skoli "Tušanj" i da pješaci nisu sigurni na tako neosvijetljenom pjesačkom prelazu.

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Pitanja i inicijative vijećnika SDA Tuzla