Pitanja i inicijative vijećnika SDA Tuzla

20170131 124321
Vijećnici SDA imali su na sjednici Gradskog vijeća nekoliko inicijativa i vijećničkih pitanja.

Predsjednik Kluba Sabahudin Imamović je postavio viječnićko pitanje : Ko će odgovarati za devastaciju kampa u Mjesnoj zajednici Kiseljak, a koji je od strane Gradske uprave dodjeljen na korištenje nevladinoj organizaciji „Front"?

Obrazloženje

Nakon prošlih Lokalnih izbora (2012.godine) Općina Tuzla, odnosno Općinsko vijeće Tuzla je na 13. sjednici održanoj 23.12.2013. godine u sklopu 7. tačke dnevnog reda „Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata" donijelo Odluku o davanju na korištenje nekretnina – zemljišta Udruženju građana „Front", broj 01/08-31-8333/13 UG "Front", (lokacija KO Kiseljak). Nakon dodjeljivanja, a što se može vidjeti u medijima, kamp je dobio naziv „Internacionalni omladinski kamp Tuzla" koji je imao za cilj okupljati i uključivati mlade u različite projekte od društvenog značaja. Pored primarnog cilja koji se odnosio na promovisanje aktivne participativnosti mladih, kamp je u periodu poplava služio i kao prihvatni centar za lica koja su zbog elementarnih nepogoda evakuisana iz svojih domova. Međutim, od 2016. godine, nakon drugog mjeseca (februara) može se primjetiti da je kamp postepeno napušten, te je sa mjesecom januarom 2017. godine u potpunosti devastiran. Građani Mjesne zajednice Kiseljak očekuju od Gradske uprave, odnosno Grada Tuzle da pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za uništavanje prostorija koja su se nalazila u kampu.

Vijećnik Mirza Tupajić je postavio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP „Komunalac" Tuzla : Zbog čega se ne vrše usluge odvoza smeća u ulicma i naseljima koji se nalaze u visinskim zonama?


Obrazloženje


Građani MZ Gornja Tuzla (Ulica Uzeira Mehičića, Drakčin, put prema Tetimi i dr.) tvrde da im se cijeli mjesec januar ne odvozi smeće iako su redovne platiše. Ističu, da su navikli na činjenicu, da su prilikom obilnih sniježnih padavina prepušteni sami sebi i da im je grtalica misaona imenica. Takođe, smatraju da JKP Komunalac nema zakonsku osnovu da šalje račune za mjesec januar jer svoju obavezu odvoza smeća nije izvršio.

Vijećnik Nevres Hurić je uputio inicijativu za otvaranjem novog/starog vrtića u okviru JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete" Tuzla na području Mjesne zajednice Solina.

Obrazloženje


U periodu 1987-2000.godine u Mjesnoj zajednici Solina JU "Naše dijete" je imala organizovano obdanište/vrtić u prostorijama današnje ambulante – Novo Naselje Solina, blok A. Trenutno taj prostor JU „Naše dijete" izdaje u zakup Domu zdravlja Tuzla za potrebe rada ambulante. Imajući u vidu i značaj postojanja ljekara porodične medicine i njihove dostuposti građanima Mjesne zajednice Solina, rad ambulante se može organizovati u neposrednoj blizini postojeće lokacije i to u prostorijama Mjesne zajednice u Bloku B ili nešto dalje od postojeće lokacije, ali isto tako dostupno stanovništvu, u prostorijama Mjesne zajednice Solina Čitaonica.

Stanovnici Soline i okolnih mjesta koji su zaposleni nemaju mogućnosti da im djecu čuvaju i obrazuju uposlenici JU „Naše dijete" u Solini pa su prinuđeni da koriste usluge vrtića u drugim naseljima, prije svega vrtić Sunčica na Brčanskoj Malti. Iz tog razloga djecu upisuju u škole koje su bliže vrtićima, bez obzira što je Osnovna škola Solina puno bliža njihovom mjestu prebivališta.

Povećan broj djece u JU „Naše dijete" posebno u vrtiću Sunčica, Brčanska Malta, ima za posljedicu da sva djeca sa područja Soline i okolnih mjesta kao i sa Brčanske Malte ne budu primljena u isti vrtić pa usluge čuvanja i obrazovanja djece iz Soline i okolnih naselja, roditelji moraju potražiti u vrtićima na području Grada gdje ima mjesta (Slatina,Irac itd).

Moram napomenuti da bi broj djece bio puno veći od broja djece koja se upisuju u prve razrede u područnim školama ukoliko bi se omogućilo organizovanje vrtića, jer bi djeca i iz Novog Naselja Solina imali mogućnost za korištenje usluga JU „Naše dijete" (odlazak i dolazak iz škole kao i u ostalim vrtićima, produženi boravak), a koja koriste usluge vrtića u drugim dijelovima Grada. S druge strane, značajne za stanovništvo našeg Grada, došlo bi do znatne materijalne uštede u porodicama jer je cijena koštanja čuvanja dijece u privatnom aranžmanu duplo veća nego u JU „Naše dijete".

Imajući u vidu naprijed navedeno molim Vas da podržite inicijativu za organizovanje vrtića u okviru JU „Naše dijete" na području Mjesne zajednice Solina.

 

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Pitanja i inicijative vijećnika SDA Tuzla